to main page
Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
selected terms: 2,177

1. س [sin] (n.m.) nom (m.) de la lettre س.
2. سؤ قصد [sueqásd] (n.m.) attentat (m.).
3. سا [sā] (n.f.) 1. souffle (m.); haleine (f.); respiration (f.) 2. âme (f.).
4. سا اخستل [sāaxǝstǝ́l] (v.t.simple) 1. respirer 2. se reposer.
5. سا اخستنه [sāaxǝstǝ́na] (n.f.) respiration (f.).
6. سا ايستنه [sāistǝ́na] (n.f.) expiration (f.).
7. سا را ښکنه [sārāӽkǝ́na] (n.f.) aspiration (f.).
8. سا سول [sāswǝ́l] (v.t.simple) s'essouffler.
9. سا ډوبی [sāḍúbay] (n.f.) tristesse (f.); affliction (f.).
10. ساايستل [sāistᶕl] (v.t.simple) inspirer.
11. سااچول [sāačawǝ́l] (v.t.comр.) panteler; haleter.
12. ساباڼه [sābãṇa] (n.f.) cf. سبڼه.
13. سابق [sābéq] (adv.) jadis.
14. سابقه [sābeqá] (adj.m./f./n.f.) passé (m.); antécédent (m.).
15. سابندونه [sābandawǝ́na] (n.f.) apnée (f.).
16. سابندي [sābandí] (n.f.) dyspnée (f.).
17. سابندی [sābánday] (adj.m.) dyspnéique.
18. سابنی [sābanáy] (n.m.) maraîcher (m.).
19. سابنۍ [sābanáy] (n.f.) soufflet (m.).
20. سابه [sābᶕ] (n.m.pl.) légumes (m.pl.).
^ top of page