to main page
Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
selected terms: 13

1. ی
2. یاد (په) راتلل [рǝyādrātlǝ́l] (v.t.comp.) se raррeler.
3. یاد (په) راوړل [рǝyādrāwṛǝ́l] (v.t.comp.) se raррeler.
4. یاد (په) ورکول [рǝyādwarkawǝ́l] (loc. V.) raррeler.
^ top of page