Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
下倾 下决 下午 下属 下摆 下榻 下毒 下水 下沉 下落 下跌 下跪 下颚 下马
selected terms: 14

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 下倾
[xia4 qing1] (渡) اعراب;انحراف;تصريف;تمايل;ټاټوالی;ځوړ;څوړتوب;ځوړتيا;ځوړه;ځوړوالی;څوړوالی;ځوېړ;خوځاوی;خوځی;رکوع;زوال;سرځوړه;سقوط;شوه توب;صرف;عطف;مخ ځوړ;جواب
[xia4 jue2 xin1] (∕み) امنا;انګڅه;بيلول;پتېيل;پتېينه;پرې کول;پرېکړه ليک;پرېکړون;تجزيه كول;تحليلول;تړۍ تړل;تکل;ځبل;حل كول;حل کول;حلول;غوڅه;فيصله کول;فيصله ليک;فيصله More…
3. 下午的
[xia4 wu3 de5] (と) لرمل;نمازپښين;نماسپېښين;نماسښين;مازديګر
4. 下属
[xia4 shu3] (妮) تر لاس لاندې;ترلاس لاندې مامور;دامرلاندې
5. 下摆
[xia4 bai3] (耚) اروړه;بلېږدل;بلېښل;پوړ;پوړۍ;پېچل;پېچول;ټوپ وهل;جړپول;چړپول;چړپېدل;څټل;څړپېدل;دسپي په شان په ژبه داوبو څكل;دكوټ;دملا اوزنكنو ترمينځ بر خه;ړپېدل;شړپول;شړپېدل;غبرګ;غبرګول;كوت More…
6. 下榻
[xia4 ta4] (篺) استوګنه
7. 下毒
[xia4 du2] (瑀) کول;په زهرو لړل;جړ;خرابول;زار;زر;زردوم;زهر;زهروركول;زهرورکول;زوږ;فاسدول;ګنډېر;سم;وش;وښ;مسمومول;ګنډيال;زقوم;تريخول;پيکه
8. 下水道
[xia4 shui3 dao4] (笵) جوېړ
9. 下沉
[xia4 chen2] (↖) ; move down to a lower level; fall, descend
10. 下落
[xia4 luo4] (辅) (ګر);اړ کېدل;اړوتل;افول;انحطاط;انكار كول;بګری کېدل;بوډا والی;بوډاتوب;پاتې كېدل;پرکوټ کېدل;پرېوتنه;پمنېدل;تروټه;تروټه کول;توښم;حاجتمند کېدل;ځوابول;ځوړې دل;درېغول;ډډه More…
11. 下跌
[xia4 die1] (禴) لږونه;اړ کېدل;اړوتل;بګری کېدل;پر ځای کول;پرکوټ کېدل;پمنېدل;تفريط;تقليل;تنزل;تنزيل;تنزيلېدل;تنقيص;ټيټونه;ټيټېدل;حاجتمند More…
12. 下跪
[xia4 gui4] (各) ايخونه;پرزنګنوكېدل;چوکول;چوکېده;چوکيدل;ګونډه كيدل;ګونډه وهل;زنګون لګول;زانو;خې;ګونډه
13. 下颚
[xia4 e4] (肊) ډډنکی;زامه;زندرک;ژامبيل;کږ;کرغښی;کنغښی;کوزه زامه;مښوكه;وښكى;کجکی;کنجکی;ژامه
14. 下马
[xia4 ma3] (皑) , get off, bring or take down