Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
世世 世仇 世界 世纪 世行
2. 世仇
[shi4 chou2] (こ) بدى;پرخاش;تربګنى;جدال;جدل;جګاړ;جنګ;څوکۍ;خوله سره اچول;دښمنى;شتا;شخړه;لچرتوب;لچري;مجادله;مجادله کول
3. 世界
[shi4 jie4] () پيني;ټوپن;انبار;انساني چارې او هدفونه;اهوړ;پنځ;پینۍ;توښه;ټولنه;جهان;چاردانګ;خلق;خلك;دژوند لار;دژوند يا عمل صحنه;دنيا;دهر;زدۍ;زښت More…
4. 世界上
[shi4 jie4 shang4] () پيني;ټوپن;انبار;انساني چارې او هدفونه;اهوړ;پنځ;پینۍ;توښه;ټولنه;جهان;چاردانګ;خلق;خلك;دژوند لار;دژوند يا عمل صحنه;دنيا;دهر;زدۍ;زښت More…
5. 世界银行
[shi4 jie4 yin2 hang2] (蝗︽) نړيوال بانك
6. 世纪
[shi4 ji4] () اهوړ;پېړۍ;زدۍ;سدۍ;سل كاله;قرن;روزګار;صدي;عصر
7. 世行
[shi4 hang2] (︽) نړيوال بانك