Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
东北 东南 东家 东方 东西
selected terms: 10

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[dong1] (狥) خاور;(هېوادونه;پورب;خاتيځ;ختيځ;دختيځ;سيمى);شرق;شرقى;شغرب;لمر خاته;لمرخاته;لمرختيځ;مشرق;نورختيځ
2.
[dong1] (狥) More…
3. 东北
[dong1 bei3] (狥) شمال ختيځ
4. 东北方
[dong1 bei3 fang1] (狥よ) شمال ختيځ
5. 东北的
[dong1 bei3 de5] (狥) شمال ختيځ
6. 东南地
[dong1 nan2 de5] (狥玭) جنوب ختيځ
7. 东家
[dong1 jia5] (狥產) مېزبان;خلكو ډله;كوربه;مهماندار;مېلمه;مېلمه پال
8. 东方人
[dong1 fang1 ren2] (狥よ) More…
9. 东方地
[dong1 fang1 de5] (狥よ) دختيځ په لورى;شرقاً;مخ په لمر خاته;مخ په ختيځ
10. 东西
[dong1 xi5] (狥﹁) ابل;آرتسته;بربڼد;بيوله;تخيل;توپړ;ربغړى;رمنډ;سوء;شر;لبغړى;لپړ;لڅ;لغړ;لوڅ;ماتوالى;وڅ;يبل