Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
乱切 乱刺 乱割 乱动 乱子 乱忙 乱的 乱糟 乱纷 乱说 乱跳 乱闹
selected terms: 15

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[luan4] (睹) اريانول;پرځان پورې حيرانول;سر ګډول;سرمغزنول;کريابول;مغشو شول;وار خطا كول;ترورول;غلطول;ادل بدل;رټول;درهم برهم;برهمول;بلېږدول;پيکه;پڅول;مشوشول;خړول;ګډوډوالی;ولول
2.
[luan4] (睹) توکلي;ګډوډه بى هدفه;ناټاكلى
3. 乱切
[luan4 qie1] (睹ち) ( لكه دډبرې );بژل;پږل;پېږل;ترخسول;تيره څوكه;تيره غاښى;څيرل;څيرول;څيرې;څيرېدل;ډوره کول;زيږ;غاښى
4. 乱刺
[luan4 ci4] (睹) چوماخی;کلک ◊ [luan4 ci4] (睹) څاپول;کلک وهل
5. 乱割
[luan4 ge1] (睹澄) چوماخی;کلک ◊ [luan4 ge1] (睹澄) څاپول;کلک وهل
6. 乱动
[luan4 dong4] (睹笆) (اصط);چیلو;دګوتىاولاس خوځول;ښكېرل;وايلون;;سرينده
7. 乱子
[luan4 zi5] (睹) الغاوتلغاو;اله ګوله;انسانيت;بې قراري;پرېشاني;پلټندی;پېشقاب;تاو تريخوالی;تپا;تخمر;تخمير;ترتابي;تړتک;تلاتوب;تلولى;څړکه;څوږ;خرخښه;خړپړتيا;خميره توب;دغدغه;شور;لا More…
8. 乱忙
[luan4 mang2] (睹Γ) المسور;بې تابي;بې صبري;بې قراري;بېحوصلګي;پرېشاني;پلټندی;تپا;تپېدل;ترتابي;تړتک;تلاتوب;تلوسه;خرخښه;دغدغه;عصبانى حالت;كړېدل;لاس او پښې وهل;لاس او پښى وهنه;ناارامه كېدل;ناكراره More…
9. 乱的
[luan4 de5] (睹) بامڼه;برهم;بنچر;بې انتظامه;بې اوډنې;بې ترتيبه;بې نظمه;پاشان;تونګ;خروتېر;خود سره;خود سری;خودسر;خور و وور;درمغول;درهم More…
10. 乱糟糟
[luan4 zao1 zao1] (睹罺罺) انجړ بنجړ
11. 乱纷纷
[luan4 fen1 fen1] (睹) بامڼه;برهم;بنچر;بې انتظامه;بې اوډنې;بې ترتيبه;بې نظمه;پاشان;تونګ;خروتېر;خود سره;خود سری;خودسر;خور و وور;درمغول;درهم More…
12. 乱说
[luan4 shuo1] (睹弧) چوک چوکه;زاغزوغي;پرګويي;انګازه;انګازې اچول;اوازه;اونی;بک بکی;بې اساسه خبرې;بې اساسه شايعات خپرول;پرګوی;څټ مرۍ;ږبۍ;شايعه;شموتو;غيبت کول;ګپاوو;ګړبو;کړپند;مواسه;سخن More…
13. 乱跳
[luan4 tiao4] (睹铬) (غورځيدل);(غورځيدنه);ارغوچېدل;ترپ کول;ترپكى;ترپل;ترپلل;ترپله;توښم;ټوپ;ټوپ ورتنه;ټوپ وهل;ځوابول;خېز اچول;خېزوهل;دانګ;دانګل;دانګنه;دربنجكى;درېغول;دنګل;ډډه کول;غور ځنګ More…
14. 乱闹
[luan4 nao4] (睹緓) بدمستي;بى سنجشه;ترله وتنه;توغمه;شڼا;عصبانى سلوك;غوغا;قار;بغاوت;بلوا ◊ [luan4 nao4] (睹緓) بدمستي;بى سنجشه;ترله وتنه;توغمه;شڼا;عصبانى سلوك;غوغا;قار;بغاوت;بلوا
15. 乱闹的
[luan4 nao4 de5] (睹緓) باغي;بدمست;بغاوت کوونکی;څپې څپې;سرغړاندی;سرغړانه;سرغړوونکی;سرغړوونی;سرکښ;سرکش;متمرد