Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
亏得 亏欠 亏空 亏缺
2. 亏欠
[kui1 qian4] (莲ろ) پوروړى كيدل;تبعيض;تکليف;دنده;زمنه;زير;غاړه;فرض;مديون
3. 亏欠的
[kui1 qian4 de5] (莲ろ) پورلرونکی
4. 亏空
[kui1 kong1] (莲) قرضدار
5. 亏缺
[kui1 que1] (莲) (لكه دسپوږمۍ);بښل;پاىته نژدىكيدل;تاوان;تتيدل;تروټه کول;تقليل;تنقيص;زوال;زيان;كمزورى كيدل;كمښت;كمى;کمتوب;کمښت;کمونه;کمېدنه;کمېده;لږوالى;لږونه;لږېدل;لږېدنګ;لږېدنه;له لاسه More…