Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
交互 交出 交办 交叉 交叠 交响 交售 交媾 交存 交往 交情 交战 交换 交易 交替 交涉 交火 交纳 交谈 交货 交错
selected terms: 29

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[jiao1] (ユ) اوږه په اوږه;په ګډه;په ګڼه;په يوه وخت;ټولګه;ځبله;څبله;سره يوځاى;مليا;يو تر بله;يو ځاى;يو دبل سره;يوځای;بهم;مشترکاً;سره;;د يوه مخه;جمعاً;متحدانه;انبارول;متفقاً;په ګرده
2. 交互
[jiao1 hu4] (ユが) ترله;خپلمنځي;دوطرفه;دوه اړخيز;دوه اړخيزه;دوه پلوييزه;ذات البيني;عام;عمومي;ګډ;متقابل;يو له بل سره;دوه جانبه
3. 交互
[jiao1 hu4] (ユが) سبوڼى;سره
4. 交出
[jiao1 chu1] (ユ) ابلاغول;انتقالول;تحويلول;تسليمول;لاس;(په);ورکول;تقديمول;تفويض
5. 交办的事务
[jiao1 ban4 de5 shi4 wu4] (ユ快ㄆ叭) پروانګي;کميسيون;ماتومی;(برت);(دلالى);برات;بکاری;بورډ;پلاوی;په خدمت مقررول;په عسكرى تشله كې هټى پا تحو يلخانه چه عسكروته لوازم ځنې وركوى;پېک;جرګه More…
6. 交叉拱
[jiao1 cha1 gong3] (ユ) مغانه;( تش );تشی;ښنغلی;غبانده;غه ځاى چې ورون له بدن سره نښلوى او مجوف;غولنګ;وى;غويلنګ غوی لنګ
7. 交叉的
[jiao1 cha1 de5] (ユ) چليپا;اشاره;اوړېدل;اوښتل;برچېدل;برګېدل;برلاسه کېدل;بړچ وهل;بړچېدل;بوټ;په تاو کې کېدل;په غوسه کېدل;په قارېدل;پیلامه;ترس;ترش;ترله More…
8. 交叠
[jiao1 die2] (ユ舼) ( پر);( تضاعف وتداخل );پريو بله ژۍ اوښتل;پښه;(پرې);اړول;داسى غوړول چه ترڅنډويى واوړى;ويړول;يوپربل تيريدل
9. 交响
[jiao1 xiang3] (ユ臫) پرمو سيقۍمين;موسيقى خوښوونكى نغمه خوښوونكى
10. 交响乐
[jiao1 xiang3 yue4] (ユ臫贾) تال;ډله ييز ساز;سمفوني;سيمفوني;هغه سازچې ډېر سازيان په كې ګډون كوي;سنفونيه
11. 交响曲
[jiao1 xiang3 qu3] (ユ臫Ρ) تال;ډله ييز ساز;سمفوني;سيمفوني;هغه سازچې ډېر سازيان په كې ګډون كوي;سنفونيه
12. 交售
[jiao1 shou4] (ユ扳) اغفالول;پرولل;پلورل;پلورل کېدل;تېرايستل;تېريستل;ټغل;حاضرېدل;خرڅول;خرڅېدل;خطا ايستل;داخيستونكى پيړاكول;دروهل;دورهېيل;راكړه وركړه كول;ربلول;ښوهول;قبلول;قبولول;معامله More…
13. 交媾
[jiao1 gou4] (ユ饵) جماع;جنسي مقاربت;خانه داري;غو;کورداري;مباشرت
14. 交存
[jiao1 cun2] (ユ) ګڼيه;بيعانه;امانت;امانت ايښودل;بيانه;پا سره ايښوول;پستو;پېشانه;جګلاوو;دېپو;ډيپو;ذخيره كول;رسوب كول;عاقلانه;كافى More…
15. 交往
[jiao1 wang3] (ユ┕) راشه درشه;اړيکه;بلېسول;پرې لګېدل;تماس;تماس نيول;تماس نیول;ددوو جسمونو سره لګېدنه;رسېدل;غرض کول;لاس ور رسېدل;لاسه;لامسه;لګرول;لګېدل;(ور سره);لمس;لمس More…
16. 交情
[jiao1 qing2] (ユ薄) More…
17. 交战的
[jiao1 zhan4 de5] (ユ驹) بدخلقه;بدخويه;ترينګلى;جګړاوو;جنګ کوونکی;جنګجو;جنګره;جنګړیځ;جنګېدونکی;چرکی;دجګړې په حالت كې به جنګ لګيا;دجنګ په حال كې;سرماتوک;سره په جنګ;سوټه More…
18. 交战的双方
[jiao1 zhan4 de5 shuang1 fang1] (ユ驹蛮よ) بدخلقه;بدخويه;ترينګلى;جګړاوو;جنګ کوونکی;جنګجو;جنګره;جنګړیځ;جنګېدونکی;چرکی;دجګړې په حالت كې به جنګ لګيا;دجنګ په حال كې;سرماتوک;سره په جنګ;سوټه More…
19. 交换器
[jiao1 huan4 qi4] (ユ传竟) (دبرق);(لكه دلشتې يا متروكې);(لكه غوا چې لكۍ جګه كړي);(له يوه حالت څخه بل ته);اډر;آلشول;الېش;الېشول;امر;امسا;بدلون;بدلونه;بدلېدل;بدلېدنه;بدلېده;په لښته وهل;په متروكه More…
20. 交换机
[jiao1 huan4 ji1] (ユ传诀) (دبرق);(لكه دلشتې يا متروكې);(لكه غوا چې لكۍ جګه كړي);(له يوه حالت څخه بل ته);اډر;آلشول;الېش;الېشول;امر;امسا;بدلون;بدلونه;بدلېدل;بدلېدنه;بدلېده;په لښته وهل;په متروكه More…