Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
从中 从从 从去 从容 从属 从来 从此
从中
2. 从中
[cong2 zhong1] (眖い) شتۍ;تر;ترو;ترې;تنې;څخه;ځنې;د;ده;را په دېخوا;راايسته;راپه دېخوا;رادېخوا ته;راسې;راهيسته;راهيسې;رايسته;قطع;له;له څخه;له هغه راهيسې;له هغه More…