Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
以下 以前 以及 以后 以往 以杓 以蹄 以零
( ... 踞玂) ( ګيج );اندازه;اندازه كول;برمته;پر غاړه اخيستنه;پرتله كول;په غاړه اخيستل;په غاړه اخيستنه;تضمين;چمټه;دستکش;دسکله;دسماغو;ذمه داري;ذمه واري;رهن;سينه ټپو نه;ضمانت;ضمانت كول;ضمانت More…
3. 以 ... 发誓
( ... 祇粆) ګاڼه;( پياده );برمته;تورمخی;ټيټکه;دشطرنج ګوټك;رهن;شاکړوپي;ګرو;ګروي;ګڼیه;ګوټ;ګوټه;ګونته;ګونټه;مرهونه;مرتهن;ګروول;مرهون;وثيقه;ژمنه;ګوټك;ګوډاګى;لاسپوڅى
4. 以 ... 自豪
( ... 花) نام وري;نامتووالی;برم;برى;بړبس;بلک;پړکا;پېنګه;تجلا;تجلى;تمثال;تنشا;ثنا صفت;جاه و جلال;جل و بل;جلال;جلوه;چمک;څرکا;حشمت;ځغلکرښه;ځل;ځل و More…
5. 以下
[yi3 xia4] () اقتدا;اقتفاء;په پسې;په لاندې ډول;پيروان;پيروي;تعقيب;لاندنى;متابعت;متعاقب;متعلقين;متعاقباً;اتباع;کوزنی;راتلونکی;تقليد;متصل;لارويان
6. 以前
[yi3 qian2] (玡) (نزد);اګاهو;پخوا;په سر كى;په مخه;تر مخ;ته يا باندې يا سره;توژنه;دمخه;ړومبى;سېرځی;قبل;قبلي;لرغون;ماقبل;مخكې وړاندې;مخکي;مخه;وړاندې;وړم;سابقاً;دمخې;نمړ;قبلاً;پېش;مخکښې;پېشتر More…
7. 以前
[yi3 qian2] (玡) آله;پخوا;په ړومبنى وخت كى;په لر غونى وخت كى;سابق;مخکې;نورکله;سابقاً;مقدماً;لرغون;تېره;پېش
8. 以及
[yi3 ji2] (の) بې كچه;خوار ډېر;خورا;دومره ډېر چې دپښېمانۍ وړوى;ډېر;زښت;هم;همداسې;نيز
9. 以后
[yi3 hou4] () برسېره;پر;پرې;پس;پسې;په پسې;تېرمهال;څټ ته;سربېره;که څه هم;له... سره سره;ماليه;ماورا;متعاقباً;ورسته;ورستو;وروسته;پسته;پسه;بعد;ترشا;متعاقب;نو
10. 以往
[yi3 wang3] (┕) (نزد);اګاهو;پخوا;په سر كى;په مخه;تر مخ;ته يا باندې يا سره;توژنه;دمخه;ړومبى;سېرځی;قبل;قبلي;لرغون;ماقبل;مخكې وړاندې;مخکي;مخه;وړاندې;وړم;سابقاً;دمخې;نمړ;قبلاً;پېش;مخکښې;پېشتر More…
11. 以杓舀取
[yi3 shao2 yao3 qu3] (ˊ) کچکاسه;بوکه;(ستل);بالټۍ;بو كه;ټمبار;ډولچه;ستل;سطل;سلواغه;سولاغه;بارکش;ګډهل;دلو;سر کول;سبد
12. 以蹄扒地
[yi3 ti2 ba1 di4] (酷ザ) منګله;خپړ;منګول;منګوله;منګچه;چاچۍ;چمبه;چنګ;پاپۍ;پنجه;څپړ
13. 以零售方式
[yi3 ling2 shou4 fang1 shi4] (箂扳よΑ) بنجاره توب;بنجاره ګرى;بنجارى توب كول;پرچون;پرچون خر ځل;پرچون خرڅلاو;چونكى خرځول