Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
伪君 伪善 伪誓 伪证 伪造
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[wei3] (鞍) (اصط);بدل;بشاړې کول;پېښې کول;پيپ;تقلبي;تقليدول;تلاوه;ټګ;ټګماري;ټګنه;ټګونکی;ټګېينه;ټګي;ټېم;جعل كارى كول;جعل کاري;جعلي;چلک;چموکی;ځان دبل په بڼه كول;خردجال;د خولې پېښې More…
[wei3 jun1 zi3] (鞍) خپکی;ابلوک;الم غلم;پړنګ;پل غلت;چابکۍ;خرټه;دورنګه;دورويه;دوه ژبى;دوه لوزه;دوه مخې;دوه مخی;ريا كاره;رياکار;رياکاره;عاليجناب;ګږ;ګړندۍ;منافق;ښوى
3. 伪善
[wei3 shan4] (鞍到) دوه مخی;مومخى;تزويري;دوزبان;مخ مخی;پل غټ;لباسي;مکار;ښوى
4. 伪誓
[wei3 shi4] (鞍粆) ( قسم سوګند );جفا;جفاکاري;خدښکه;ددرواغولوړه;قرانخور;قرانخوري;ناحقه لوړه
5. 伪证
[wei3 zheng4] (滂靡) ناحقه لوړه كول;دژمنې سرغړونه كول
6. 伪证人
[wei3 zheng4 ren2] (鞍靡) د درواغوشاهدي وركول
7. 伪造的
[wei4 zao4 de5] (鞍硑) بدل;تقلبي;تقليدي;جعل کاري;جعلي;جهیز;درواغجن;دوه مخی;دېسي;ډېسي;رياکار;ساختګي;شلخى;غلط;قلابي;کاذب;کلپ;کمسل;کوټه;ناچل;ناچله;درغل;ټکولئ;ساخته
8. 伪造罪
[wei3 zao4 zui4] (鞍硑竜) جعل کاري;پېښې کونه;تقلب;تقليد;جعل;جعل كارى;ساخته کاري;تزوير;کوټه توب;ساختګي