Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
例会 例外 例如 例行 例题
2. 例外
[li4 wai4] (ㄒ) استثنا;استثناء;ايراد;پرته;پرته والی;مستثنا;نه مننه;اِستثناء;مُستثنا
3. 例如
[li4 ru2] (ㄒ) شانته;داسي
4. 例行
[li4 xing2] (ㄒ︽) پروسه;په عادي ډول كړه وړه;دعادت له مخې بې فكره كار;رواجي;روږدى;عادي;عمليه;ورځنۍ;ورځنى كار;نوبتي;پروګرام;ترتيب ◊ [li4 xing2] (ㄒ︽) پروسه;په عادي ډول كړه وړه;دعادت More…
5. 例题
[li4 ti2] (ㄒ肈) انتباه;توپ;سارى;ساری;سرمشق;عبرت;غبرت;مثال;نظير;نمونه;مودل;پټۍ;مثل