Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
假人 假仁 假使 假借 假冒 假嗓 假定 假寐 假想 假日 假装 假设 假面
selected terms: 19

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[jia3] (安) احياناً;اقلأ;اګر;حراج;كه;كه چيرې;کم له کمه;که;که چيرې;لږ تر لږ;لږ تر لږه;کچېرې;نو;هرکله
2. 假人
[jia3 ren2] (安) ازموينځی;اېښوول;بګاښ;پړم;تصادف;جلاتوب;جينوټې;ځبېښک;خاصتاً;سات;ساختګي;سپېڅلتيا;ښکر;سيوری;صافي;فيته;ګونګشى;لاديني;نقلى يا تصنعى شى چه داصل پرځاى استعماليږى بې عقل سړى;بې مرمي More…
3. 假仁假义的人
[jia3 ren2 jia3 yi4 de5 ren2] (安く安竡) خپکی;ابلوک;الم غلم;پړنګ;پل غلت;چابکۍ;خرټه;دورنګه;دورويه;دوه ژبى;دوه لوزه;دوه مخې;دوه مخی;ريا كاره;رياکار;رياکاره;عاليجناب;ګږ;ګړندۍ;منافق;ښوى
4. 假使
[jia3 shi3] (安ㄏ) انګېرل;انګيرل;تصورول;تکيه کېدل;توقع درلودل;حدس وهل;زړه ته لوېدل;عقيده لرل;فرضول;قياسول;ګروهېدل;ګمان کول;ګڼل;ګومان كول;ګومان کول;اټکلول;تخمينول;نګېرل;شمېرل;جاج;بلل
5. 假借
[jia3 jie4] (安) اجرا کول;لاسليکول
6. 假冒的
[jia3 mao4 de5] (安玙) بدل;تقلبي;تقليد;تقليدي;تمارض;جعل کاري;جعلى;جعلي;درواغجن;دوه مخی;دېسي;ډېسي;رياکار;ساختګي;ساخته کاره;ساخته کاري;ساخته کاري More…
7. 假嗓子
[jia3 sang3 zi5] (安囤) ; one who sings with such a voice
8. 假定
[jia3 ding4] (安﹚) انګېرل;انګيرل;تصورول;تکيه کېدل;توقع درلودل;حدس وهل;زړه ته لوېدل;عقيده لرل;فرضول;قياسول;ګروهېدل;ګمان کول;ګڼل;ګومان كول;ګومان کول;اټکلول;تخمينول;نګېرل;شمېرل;جاج;بلل
9. 假定
[jia3 ding4] (安﹚) فرض شوی;فرضي;مارنه;متأثر;منوي;تخيلي
10. 假寐
[jia4 mei4] (安碖) (اصط);(لكه په بېړى يا اور ګادى كى);اپلتى;بى معنى خبرى;پرتى;دلرګى هغه چوكات چه په ديوال پوردنصبيږى او دكټ كار ترىې اخستل كيږى;مبهمه وينا;
11. 假想的
[jia3 xiang3 de5] (安稱) انګيرل شوى;فرض شوی;فرضي;ګڼل شوى;کيفي;احتمالي;موهوم;متصور
12. 假日
[jia4 ri4] (安ら) جشن;احتفال;اختر;بانډار;بزم;بنډار;تعطيل;چوټي;درخصتي;درخصتي ورځ;رخصت;رخصتي;رسختي;سوبت;عيد;ګاډيال;طوى;ښه ورځ
13. 假装的样子
[jia3 zhuang1 de5 yang4 zi5] (安杆妓) پوښ;سلوك;ظاهرى بڼه لباس;كړه وړه;لفافه;نقاب
14. 假装行为
[jia3 zhuang1 xing2 wei2] (安杆︽) اغفال تيرايستنه;په حمله كى تيرايستل;ټګى برګى;چل ول;چل ول كول;غولونه
15. 假设者
[jia3 she4 zhe3] (安砞) رازق;رزاق;روزي رسان;روزي رسوونکی;روزي ورکوونکی
16. 假设语气
[jia3 she4 yu3 qi4] (安砞粂) (د فعل وجه);التزامي;شرطي
17. 假面状的
[jia3 mian4 zhuang4 de5] (安) دبل چاپر ځاى ځان ښوول;دبل چارول لوبول;دچاپيښى كول
18. 假面目
[jia3 mian4 mu4] (安ヘ) اختفا;اخفاء;اډنۍ;املېيل;اوډنی;بدلى جامې اغوستل;بڼه بدلول;بوزۍ;پټول;پوښل;تمبوزکه;چايل;ځان په بل شكل جوړول;حقيقى ماهيت بدلول;ستر و اخفا;سوانګ
19. 假面舞会
[jia3 mian4 wu3 hui4] (安籖穦) بدله بڼه;ددې ډول رقص كالي او ښتى بڼه;يو دعوت يارقص چې په هغه كې برخه اخيستونكى ماسك او عجيبي غريبي جامې اغوندي