Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
兄弟 兄第
[xiong1 di4 hui4] (穦) حرفى يا ذوق خاوندان;دورور ګلوى ټولنه;ديوى طبقې;ورور ګلوى;اخوت;ګلوي
3. 兄弟地
[xiong1 di4 de5] () دورورى
4. 兄弟的
[xiong1 di4 de5] () دورورى
5. 兄第关系
[xiong1 di4 guan1 xi4] (材闽╰) اتحاديه;اشتراک;انجمن;انډيوالى;درور ګلوى ملګرتوب;ورورګلوي;ورورولي;ورورى;وروري;يا را نه;اخوت;ګلوي;ولي