Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
光临 光二 光亮 光复 光头 光学 光彩 光束 光漆 光照 光环 光秃 光纤 光谱 光阴
光秃秃
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[guang1 tu1 tu1] (╮╮) بې تصنعه;بې سينګاره;پک;تاس;چتریي;څموڅی;ساده;ساړ;سخر;ښهاک;ښوی;طاس;ګنجى;کشکل;ګنجی;لغړ;لينډا;يك;کځر;چترئي;پتک;کل