Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
共事 共产 共享 共同 共和 共存 共计 共识 共谋
selected terms: 20

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[gong4] () چنډه;ولنګ;اسهام;بخره;برخه;برخه اخستل;برخه اخيستل;بنډه;پازه;پاله;پره;په برخه ويشل;تړاک;توکی;ټکانه;ټوټه;ټوکره;جانب;جزء;جناح;چار;حصه;حصه اخستل;حق;څورکه;ځيره;خالپوڅې;رسد;سره شريکول;سره More…
2. 共事
[gong4 shi4] (ㄆ) پګړه
3. 共产
[gong4 chan3] (玻) كمونيسټ;کمونست;کمونيست;کمونيستي;کمونستي;كمونيست;كمونيستي ◊ [gong4 chan3] (玻) كمونيسټ;کمونست;کمونيست;کمونيستي;کمونستي;كمونيست;كمونيستي
4. 共产主义
[gong4 chan3 zhu3 yi4] (玻竡) (هغه اجتماعى نظام چه هلته پرهر شى عمومى مالكيت وى او ټول توليدى وسايل په ټولنى پورې اړه ولرى او ټول توليدى وسيل په ټولنى پورې اړه ولرى او ټول توليدات په مساوى More…
5. 共产党
[gong4 chan3 dang3] (玻囊) کمونستي
6. 共享
[gong4 xiang3] (ㄉ) پيوست;ضميمه;ګډ;مشترک
7. 共同体
[gong4 tong2 ti3] (砰) اوډنګ;اوډنه;اوډون;تشکل;تشکيل;تنظيم;ټولنه;جامعه;جزو تام;جميعت;خلك;ډله;سازمان;قياسي واحد;ګډ مالكيت;هغه ټولنه چه په يوه ځاى كې سره او سى رسم ورواج او خوى يي سره ورته More…
8. 共同市场
[gong4 tong2 shi4 chang3] (カ初) مارکيټ;ګډبازار
9. 共同性
[gong4 tong2 xing4] (┦) خبري اترې;شركت;ګډون;ليدنه كتنه;مپاشرت;يو ډلګى عيسويان چه ديوى عقيدى او يوه انتظام څښتنان ود
10. 共和
[gong4 he2] (㎝) جمهوري;جميوريت;ولسى حكومت دخلكوپه رايه جوړشوى حكومت;ولسي حکومت;جمهوريت;جمهور;ولسي حكومت
11. 共和主义者
[gong1 he2 zhu3 yi4 zhe3] (㎝竡) جمهوري;جمهوريت;جمهوريت غوښتونكى;جمهوريت غوښتونکی;جموريخواه;دجمهورى حكومت پرخوا;جمهوري غوښتونكى;جمهوريتپال
12. 共和党
[gong4 he2 dang3] (㎝囊) جمهوريت غوښتونكى ګوند;جمهوريتپال ګوند
13. 共和党人
[gong4 he2 dang3 ren2] (㎝囊) جمهوري;جمهوريت;جمهوريت غوښتونكى;جمهوريت غوښتونکی;جموريخواه;دجمهورى حكومت پرخوا;جمهوري غوښتونكى;جمهوريتپال
14. 共和国
[gong4 he2 guo2] (㎝瓣) جمهوري;جميوريت;ولسى حكومت دخلكوپه رايه جوړشوى حكومت;ولسي حکومت;جمهوريت;جمهور;ولسي حكومت
15. 共和政体
[gong1 he2 zheng4 ti3] (㎝現砰) جمهوري;جمهوريت;جمهوريت غوښتونكى;جمهوريت غوښتونکی;جموريخواه;دجمهورى حكومت پرخوا;جمهوري غوښتونكى;جمهوريتپال
16. 共存
[gong4 zun2] () ګډژوند كول;يوځاى او سېدل;سره اوسېدل;ګډژوند لرل
17. 共计
[gong4 ji4] (璸) بشپړ;بيخي;په سلۍ کول;پوره;تام;ټول;ټول ټال;ټولول;ټوليز;جامع;جمع;جمع More…
18. 共识
[gong4 shi4] (醚) اجماع;اجمال;دمختلفو اړخونو او خواووسره لګېدنه او سېدنه;دنظريو موافقه;عمومي توافُق;يوه خوله توب
19. 共谋
[gong4 mou3] (垦) (سوډه);اغماض;بلا و پسات;ټګى وبرګى;چل ول;دسيسه
20. 共谋
[gong4 mou3] (垦) چل كول;دروهه كول;دسيسه جوړول;دسيسه كول