Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
几个 几乎 几何 几内 几时 几次 几率
selected terms: 11

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ji3] (碭) څو;څومره;څونبره;څونه;څونې;څونی
2.
[ji1] () مېزګوټی;ونجړی;ونج;سټول
3. 几个
[ji3 ge5] (碭) اوز;څه;لږ;بکسکی;يودوه;دوګړ;بکس;يوڅو;شړټه;يو
4. 几乎
[ji1 hu1] () جاطلب;ديناميک;ډيناميک;ډغره;ټېلمار
5. 几乎不
[ji1 hu1 bu4] (碭ぃ) اېله;ايله بيله;ايله په ايله;په كلكه توګه;مازې;مټه;سختي
6. 几何
[ji3 he2] (碭) جيومټرى;جيوميټري;دهندسې علم;مېچپوهنه;هندسه;څټه
7. 几何学
[ji3 he2 xue2] (碭厩) جيومټرى;جيوميټري;دهندسې علم;مېچپوهنه;هندسه;څټه
8. 几内亚
[ji3 nei4 ya4] (碭ずㄈ) -21;دانګلستان پخوانى طلابى سكه چې ارزښت يې;شلنګه وْ;ګينې;ګيانا;ګيني
9. 几时
[ji3 shi2] (碭) په هغه وخت كې چې;چې;حالانکه;ځښکله;څه وخت;درنګ;سره له دې چې;كله;كله چې;كه څه هم;كوم وخت چې …;کله;کوم وخت;له كومه;مهال;هر كله چې;هرکله چه;هغه وخت چې;همداچې;وخت;يووختي More…
10. 几次
[ji3 ci4] (碭Ω) څوچنده;څوواره;پلا
11. 几率
[ji1 l?] (碭瞯) احتمال