Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
刀具 刀叶 刀子 刀片 刀鞘
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[dao1] () ټوټار;کارد;بېکۍ;بېيدۍ;په چاړه پرې كول;په چاكو وهل;چاړه;چاقو;چاكو;چاکو;ستوه;سمتوری;شاب;قاشوغه;ټوکار
2. 刀具
[dao1 ju4] (ㄣ) حکاک;خياط;درزي;دواوروښويه بګۍ چه يو اّس يې كشوى ګنډونكى;سکښتونکی;سکڼونکی;سکوڼکی;سکوی;سکويار;غوڅوونكى;ګنډونکی;ګنډونی;كوچنۍ بيړۍ;کيندونکی;ماکو;ساتول
3. 刀叶
[dao1 ye4] (腑) شپيشتى;(لكه دبوټى);(لكه دچاقو);اوسپنه;بربزه;پاڼه;پره;پړاخ;په ځان مين;پيت;تلبر;تېغ;تېغه;تينګړی;ټينګول;جناح;چاپړاخ;چالاك يا تېره شى;څانګ;خړاسی;خوله يا More…
4. 刀子
[dao1 zi5] () ټوټار;کارد;بېکۍ;بېيدۍ;په چاړه پرې كول;په چاكو وهل;چاړه;چاقو;چاكو;چاکو;ستوه;سمتوری;شاب;قاشوغه;ټوکار
5. 刀片
[dao1 pian4] () شپيشتى;(لكه دبوټى);(لكه دچاقو);اوسپنه;بربزه;پاڼه;پره;پړاخ;په ځان مين;پيت;تلبر;تېغ;تېغه;تينګړی;ټينګول;جناح;چاپړاخ;چالاك يا تېره شى;څانګ;خړاسی;خوله يا More…
6. 刀鞘
[dao1 qiao4] (繲) پوښ;تچ;تېکه;تېکی;تيكه;تيكى;چړتون;چښتون;چوښتون;څوښتون;غلاف;نيام;تون