Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
利ふ 利于 利他 利己 利息 利爪 利率 利钱
2. 利于
[li4 yu2] () په کار;خير خواه;خير رسوونكى;خيررسانده;دلاسایي;ښه;ښه چاری;سود من;صالح;فايده من;ګټه رسوونکی;ګټور;كومكى;ګېرڼۍ;کوپان;مفيد;نېک کردار;نېکوکار;نيکوکاره;نيکوکاری;نافع;فائده بخش
3. 利他主义
[li4 ta1 zhu3 yi4] (竡) نوع خواهي;نوعه پرستي;حب الغير
4. 利己主以者
[li4 ji3 zhu3 yi4 zhe3] (竡) په ځان غره;په ځان كى ورك;په ځان مين;په نښه کول;ځان پالونکی;ځان منونی;ځانپرستی;ځانخوښی;خپل اړی;خپل چاری;خپل خوښی;خودبین;عمدي;لمپاری;خودپرست;خود خواه
5. 利息
[li4 xi1] () علاقه مندي;اناوټ;اوسکارل;باټ ورکول;برخه زياتوالى;برف کوچ;بېدرنګه;پام راګرځول;پيڅ پورته کول;تشکارول;توشول;ټکټ پولي;ټکټانه;جايګير;چرم باب;خچل;دلچسپى;دلچسپي;ذوق;ربح;روک;سنجول More…
6. 利爪
[li4 zhua4] () (حمله كول);ارغوچکه;ارغوشتکه;ترپ;ترپ کول;ترپلنه;ترپله;ټوپ;ټوپ ټپانى;ټوپ وهل;خېز;خېز اچول;خېزوهل;دانګ;دانګل;دانګنه;دنګل;غوټه كول;غور ځنګ کول;غورځنګ;غورځېدل;غورځی;غورزنګ;ناڅاپه More…
7. 利率
[li4 l?] (瞯) د;دسود شرحه;دګټې;شرحه;ګټې اندازه
8. 利钱
[li4 qian2] (窥) علاقه مندي;اناوټ;اوسکارل;باټ ورکول;برخه زياتوالى;برف کوچ;بېدرنګه;پام راګرځول;پيڅ پورته کول;تشکارول;توشول;ټکټ پولي;ټکټانه;جايګير;چرم باب;خچل;دلچسپى;دلچسپي;ذوق;ربح;روک;سنجول More…