Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
刺刀 刺眼 刺绣 刺针
2. 刺刀
[ci4 dao1] () برچه;بله;په برچه وهل;په شلګى پېيل;شلګى;سنګين;برغو;سيخچه;په برچه وهل
3. 刺眼
[ci4 yan3] (泊) برېښول;دناڅاپى رڼا په سبب دسترګو برېښېدل;ړندول;سترګې برېښول;مبهوت كېدل
4. 刺绣
[ci4 xiu4] (赂) نقش کاري;کښيده کاري;پياخله;توبري;خامك دوزى;خامک;خامکدوزي;سكې;ګل دوزى;ګل کاري;ګلدوزي;کښېده;مړ ټک;کښيده;ګانډه;رغا;سکوی;زنبق
5. 刺绣品
[ci4 xiu4 pin3] (赂珇) نقش کاري;کښيده کاري;پياخله;توبري;خامك دوزى;خامک;خامکدوزي;سكې;ګل دوزى;ګل کاري;ګلدوزي;کښېده;مړ ټک;کښيده;ګانډه;رغا;سکوی;زنبق
6. 刺针
[ci4 zhen1] (皐) چوخول;چوكه;چوكه كول