Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
前任 前例 前后 前哨 前堂 前夜 前头 前奏 前年 前情 前房 前文 前日 前晚 前桅 前灯 前者 前腿 前膊 前言 前进 前途 前部 前面 前鞍 前项 前额 前驱
selected terms: 40

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[qian2] (玡) اجراء كول;ادامه ورکول;اقدام کول;اوږدول;پرمخ تلل;پسې اخيستل;پښې;(پسې لوڅول);پېشېدل;تعقيبول;تېرېدل;ځغلول;خپرول;عمل کول;قانوني اجرااّت كول;مټې نغښتل;يونل;يون;رهي;خوځېدل;اجراكول;اقدام More…
2.
[qian2] (玡) پخوا;توان;دمخه;ړومبى;سېرځی;قبل;قبلي;ماقبل;مخكى
3. 前 ... 於
(玡 ... ) پخوا;توان;دمخه;ړومبى;سېرځی;قبل;قبلي;ماقبل;مخكى
4. 前任
[qian2 ren4] (玡ヴ) ( سلف );سلف;طفلک;مخنى;وړانديني
5. 前任
[qian2 ren4] (玡ヴ) بار;يوه پلا;يوپلا;يوه ورځې;هېړ;باري;يووختي چه;پلا;يووخت;يو;زمانه
6. 前任
[qian2 ren4] "ځنډن;ځنډنی;ړومبنى;قديم;قديمي;لرغون;لرغونى;مخکېنى;نرغون;سمه;ږغن;داخله;سپکه;سپاره;دوه وزروالا;ږو;سبيره;سوه;سوکی;سلمه;درځه;ساره;سړه;سيغان;دپرې More…
7. 前任者
[qian2 ren4 zhe3] (玡ヴ) ( سلف );سلف;طفلک;مخنى;وړانديني
8. 前任者的特权
[qian2 ren4 zhe3 de5 te4 quan2] (玡ヴ疭舦) ملکي;افضليت;اوليت;باندېوالی;بانديتوب;برتري;بروالی;بريا;پخوانيتوب;دمخه توب;ړومبيتوب;علويت;غوره More…
9. 前例
[qian2 li4] (玡ㄒ) تعامل;دود;وړاندې والى;پېشي;سابقه;قضايي سابقه – رويه;مخينه
10. 前后不一的
[qian2 hou4 bu4 yi1 de5] (玡ぃ) بوله;بېوړه;داغدار;مبتذل;نامتناسب;ناموافق;نامناسب
11. 前后直排地
[qian2 hou4 zhi2 pai2 de5] (玡逼) (لكه داّسانو چې يو په بل پسې روان وي);پرله پسې;جوړه;دوچنده;دوه برابره;دوه برغه;دوه چنده;دوه دونه;دوه ګرايه;دوه كسيزه بايسكل;ډبل;غبرګ;وروسته وړاندې;يو ډول More…
12. 前后直排的
[qian2 hou4 zhi2 pai2 de5] (玡逼) (لكه داّسانو چې يو په بل پسې روان وي);پرله پسې;جوړه;دوچنده;دوه برابره;دوه برغه;دوه چنده;دوه دونه;دوه ګرايه;دوه كسيزه بايسكل;ډبل;غبرګ;وروسته وړاندې;يو ډول More…
13. 前后颠倒的
[qian2 hou4 dian1 dao3 de5] (玡腁)   چټي;بوله;بې دليله;بې منظقه;داغدار;غير طبيعي;مبتذل;مزخرف
14. 前哨地点
[qian2 shao4 di4 dian3] (玡翴) (لښ);تاڼه;دمخى سنګر;سرحدى كلى;مخكى څوكى;هغه ډله پوځيان چه دڅارنى دپاره له لښكر څخه مخكى تللى وى;;پيکټ;تهاڼه;پوسته
15. 前哨战
[qian2 shao4 zhan4] (玡驹) زدوخورد;جنګوری;اخ و ډب;اخ وډب;په نښه كې برخه اخستل;مختصره نښه;اخله واخيسته;ډزوغړپ;اړودوړ;قتال;ډزډز;ټس ټوس;کش مکش;زد;مصادمه;تصادم;نښته;ډبډوب;جګړه;مُباحثه اوسيالي
16. 前堂
[qian2 tang2] (玡绑) دالان;ډېوډۍ;كوشكن;کوشکن;ګرزنی;ګرزندی;انتظارخانه;خونه
17. 前夜的
[qian2 ye4 de5] (玡) ( نظارت );په شپه كى;څارنه;دشپى;دلنډ مزله;شپنى;شپېيه;( د);شپى تميدونكى;هغه سهوه چه له ډيرى بيړى يايى پروايى څخه مينځ ته راځى
18. 前头的
[qian2 tou5 de5] (玡繷) (لكه په فټ بال كى);استول;افراطى;آماده;امانت;انتقالول;اوم;برمخ تللى;بې حيا;پخپل سرى;پخوا;پړوپی;په پر مختګ كى مرسته كول;په مخكى;پور;پېشېدل;تيار;جوړ;چاريک;چنګ;حاضر;دمخنۍ More…
19. 前奏曲
[qian2 zou4 qu3] (玡Ρ) پيژندګلو;تمهيد;دسرود سريا سروكې
20. 前年
[qian2 xiang4 yong1 sai1 tong1 zhi1] (玡) کال