Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
剑兰 剑号 剑客 剑鱼
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[jian4] (糃) شمشېر;جمدر;بربزه;بېکۍ;پره;توره;تېغه;جګړه;جنګ;سمتوری;شيشتی;کريچ;نظامي قوت;حسام;سيف;تېغ;تېغنه
2. 剑兰
[jian4 lan2] (糃孽) دزنبق بوټى;زنبق
3. 剑号
[jian4 hao4] (糃腹) کټاره;کرپان;خنجر;قمه;بوغده;بېيدۍ;پېبودۍ;پېشقبضه;پېشکوزه;ټوکيا;جمدر;چاړه;ستوه;شاب;کټاری;کنډاله;لوغده;بهبودي
4. 剑客
[jian4 ke4] (糃) تورزن;توريالى
5. 剑鱼
[jian4 yu2] (糃辰) يوډول لوى سمندري كب چې اوږد تيره ور بوزلري