Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
动人 动力 动名 动员 动态 动摇 动汤 动物 动画 动的 动脉 动词 动量
动物 动物内 动物区 动物园 动物学 动物志 动物的
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 动物
[dong4 wu4] (笆) ( دفكر ضد );بوده;بېړا;جسماني;چارپاى;چارپای;چوڼلی;څاروى;څلور بولى;ځناور;حيوان;حيواني;دجسم;دځناور;دژوى;دومنده;ژوى;سوړا;عاجل;ګډېدنګ;ساکښ;غړانګه;جانوار
[dong4 wu4 nei4 zang4] (笆ず纽)  څكول;اجل 
;اوڼل;ټنګول;ټولول;څوکرېيل;زړه ورتوب;سرکش;سکه والی;سکونډل;شكول;شکول;شوكه;ګابون;کول;لړمون;ويستل;پړپوس
3. 动物区系
[dong4 wu4 qu1 xi4] (笆跋玒) هغه ژوچه په يوه مهال يا يوه سيمه كې پيدا كيږى
4. 动物园
[dong4 wu4 yuan2] (笆堕) (باغ وحش);ژوبڼ;يو مختاړى دى چې دژوي معنا افاده كوي
5. 动物学
[dong4 wu4 xue2] (笆厩) څاړى;ګنجۍ;راموسی;څاښکه;څمڅکی;خمندک;خرک;حيوان شناسي;زوولوجي;زولوجي;ژوپوهنه
6. 动物志
[dong4 wu4 zhi4] (笆в) هغه ژوچه په يوه مهال يا يوه سيمه كې پيدا كيږى
7. 动物的
[dong4 wu4 de5] (笆) ( دفكر ضد );بوده;بېړا;جسماني;چارپاى;چارپای;چوڼلی;څاروى;څلور بولى;ځناور;حيوان;حيواني;دجسم;دځناور;دژوى;دومنده;ژوى;سوړا;عاجل;ګډېدنګ;ساکښ;غړانګه;جانوار