Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
动人 动力 动名 动员 动态 动摇 动汤 动物 动画 动的 动脉 动词 动量
动词 动词不
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 动词
[dong4 ci2] (笆迭) ځم;خاندي او داسي نور;خورو;راوړئ;فعل;ګوري;لکې;هغه کلمه ده چي ديوه کار کول ښکاره کوي لکه;ذکر کول;رعايت کول;لاښ کول;ترميم کول;ګټورول;پکرول;بزل;پيل
[dong4 ci2 bu4 ding4 shi4] (笆迭ぃ﹚Α) (ل);پرېکېدل او نور;ځغستل;ښکاره کول;ښکاره کېدل;کتل;ليکل;مصدر;مصدر هغه کلمه ده چي د هغه څخه د فعل مختلف حالتونه جوړيږي او د مصدر په اخر کي;مصدري;وي لکه;اسم More…