Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
占便 占卜 占卦 占去 占据 占星 占有 占用 占领
selected terms: 13

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[zhan1] () اسمانى;اسماني;الهي;جنتي;خدايى;خدايي;خدایي;رباني;سپيڅلى;ستر;لاهوتي;لوى;مقدس;رحماني;يزداني;حقاني;قدرتي
[zhan4 pian2 yi4] (獽﹜) په کار;فايده من;ګټه رسوونکی;مفيد;نافع;يېبرور;سودمن;فائده بخش;فائده مند;تسهيل;ګټو
3. 占卜
[zhan1 bu3] () اسمانى;اسماني;الهي;جنتي;خدايى;خدايي;خدایي;رباني;سپيڅلى;ستر;لاهوتي;لوى;مقدس;رحماني;يزداني;حقاني;قدرتي
4. 占卦
[zhan1 gua4] () اټكل;پال كتنه;پېشګويې;غيب وينه;غيبګويي;پرمهره;فال
5. 占去
[zhan4 qu4] () (لكه توجه);اړول;استهلاك كول;انحصارول;په حقوقى او قضايى بڼه څر ګندول;په غټ اومشقى خط ليكل;جلبول;را څكول;را كښل;ګډول
6. 占据
[zhan4 ju4] (誹) ( اشغالول );اخته کول;اخستل;استوګن کېدل;استوګنه کول;اشغالول;اوسېدل;بردمول;بوختول;پرېمل;پېمدل;تصرف کول;تصرفول;جذبول;خپلول لاسته كول;ډکول;زبېښل;لاندې کول;لګيا More…
7. 占星术
[zhan1 xing1 shu4] (琍砃) تورېتی;تروېت;تورېت;( تش په نامه;تروېتون;جوتش;دنجوم علم;ستور پوهي;ستورپوهنه;ستوروين پوهنه;نجوم;هغه علم چې دستورو اغيزه په انسانو او پېښو باندې ښيي;هغه علم چې دستورو له More…
8. 占有
[zhan4 you3] (Τ) ذي حق;اولو;پرېږه;همراه، هم راه;ذو
9. 占有的
[zhan4 you3 de5] (Τ) شتمنې غوښتونكى;ملكې اضافي;زما
10. 占有者
[zhan4 you3 zhe3] (Τ) اشغالګر;اهل;اوسېدونکى;باړه وال;تقاعد شوی;لاسته كوونكى;لاندي كوونكى;متصرف;نيوونكى
11. 占用
[zhan4 yong1] (ノ) پيشه;خپلونه;دنده;لاس ته راوستنه;مسلك;نيونه;اشغال
12. 占领
[zhan4 ling3] (烩) اخته;بوخت;چاپېری;چړيا;ګرفتار;کوتار;مشغول;مغصوب;متصرف;مقبوض;مصروف;غصب شوى;نيواكي;نيول شوى
13. 占领者
[zhan4 ling3 zhe3] (烩) اشغالګر;اهل;اوسېدونکى;باړه وال;تقاعد شوی;لاسته كوونكى;لاندي كوونكى;متصرف;نيوونكى