Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
卷刃 卷带 卷心 卷收 卷曲 卷毛 卷积 卷笔 卷筒 卷舌 卷轴 卷边 卷须
selected terms: 17

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
( ... 禸) کلاوه پېچ;لوبتکه;اټه;اټېران;برندی;تاويدل;چاشی;چورلول;چورليدل څرخ;څرخ;څرخه;څرخی;څوښتی;څوښه;خرڅول;دوک;ډېرن;سپرخى;سخوښتي;سكاټلينډى نڅا;سوښتی;كړۍ;ګوټ;ګوټک;ګوړۍ;ګونټ;ګونجۍ;ګيتی;کاواکه More…
2. 卷刃
[juan3 ren4] (辈) ځغونځېدل;ستنېدل
3. 卷带
[juan3 dai4] (辈盿) ( په فيته );( داندازه كولو);اندازه كول;بټوه;پټاره;پټه;پټۍ;په پټۍ تړل;په تسمه More…
4. 卷心菜
[juan3 xin1 cai4] (辈み垫) کرم;پلن پاڼی;كرم;کلم;يوډول سايه چه ګوپى ته ورته دى
5. 卷心采
[juan3 xin1 cai4] (み) کرم;پلن پاڼی;كرم;کلم;يوډول سايه چه ګوپى ته ورته دى
6. 卷收
[juan3 shou1] (Μ) پيچ;پيچل;تړل;تولول;رغښتل;كت;كت کول;ګرړېدل;ګېلول;کرړول;کرړېدل;کولول;لغښتل
7. 卷曲
[juan3 qu3] (辈Ρ) الول;چنګ;څپول;غوټې;ګالګوچ;کوت;ګاړګوټی;مجعد;ول
8. 卷曲
[juan3 qu3] (辈Ρ) ګېسو;(دڅڼو);اټېرانول;اږېيل;اغوړل;او لوول كول;اوربل;ايرب;پېچوتاب;تاو;ټوغول;ټوغېدل;څګک;سګک;سياستمدار;شوغ;غړل;غښتل;قوسي;ګاړګونېدل;ګوړ ګوتى كول;کجک;کلېچول;ول;ول ول More…
9. 卷毛
[juan3 mao2] (を) (څنۍ);(غړوسكه);انڅۍ;او ريځ;سنۍ;غړ شكه;كنډوكى وريځ
10. 卷积
[juan3 ji1] (縩) (حلقه);پيچ;كړۍ
11. 卷笔刀
[juan3 bi3 dao1] (掸) قلم تراش;قلم توږونکی;قلم سرکوونکی;کلم تراش;کلم کت ◊ [juan3 bi3 dao1] (辈掸) قلم تراش;قلم توږونکی;قلم سرکوونکی;کلم تراش;کلم کت
12. 卷筒
[juan3 tong3] (辈旦) کلاوه پېچ;لوبتکه;اټه;اټېران;برندی;تاويدل;چاشی;چورلول;چورليدل څرخ;څرخ;څرخه;څرخی;څوښتی;څوښه;خرڅول;دوک;ډېرن;سپرخى;سخوښتي;سكاټلينډى More…
13. 卷筒纸
[juan3 tong3 zhi3] (辈旦) ګورت;اوزی;بازو;پدره دشوپرك يا ښاپيرك او هيليو د پښو پردى چې دګوتو تر منځه واقع وى;پده;په بنګه اويښتانو لړۍ;په نكاح كول;په نكاح كيدل;په نكاح ول په نكاح كيدل نكاح More…
14. 卷舌音
[juan3 she2 yin1] () ږ
15. 卷轴
[juan3 zhou4] (辈禸) کلاوه پېچ;لوبتکه;اټه;اټېران;برندی;تاويدل;چاشی;چورلول;چورليدل څرخ;څرخ;څرخه;څرخی;څوښتی;څوښه;خرڅول;دوک;ډېرن;سپرخى;سخوښتي;سكاټلينډى More…
16. 卷边
[juan3 bian1] (娩) ګېسو;(دڅڼو);اټېرانول;اږېيل;اغوړل;او لوول كول;اوربل;ايرب;پېچوتاب;تاو;ټوغول;ټوغېدل;څګک;سګک;سياستمدار;شوغ;غړل;غښتل;قوسي;ګاړګونېدل;ګوړ ګوتى كول;کجک;کلېچول;ول;ول ول More…
17. 卷须
[juan3 xu1] (辈斗) جلغ;چړانګو;(دځينو بوټو نړى تارچه دهغه په ذريعه په نورو بوټو پورې نښلى لكه دكډو;انګور اونورو);پېچك;پېچولى;زېله;زېلۍ