Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
发丁 发作 发信 发光 发冷 发出 发动 发呆 发哀 发嘎 发回 发射 发展 发布 发情 发拨 发振 发放 发明 发枝 发泄 发泡 发源 发火 发炎 发爆 发牌 发牢 发现 发生 发疹 发病 发痒 发白 发眩 发票 发给 发育 发胀 发胖 发臭 发苦 发萤 发薪 发行 发表 发话 发轧 发送 发酒 发音 发黄
发动力 发动机 发动的
[fa1 dong4 ji1] (祇笆审) انجن;اوسط;په تېره چه دهغى دچلولو لپاره دبرېښنا;توسه;تېلو او سكرو څخه كار اخيستل كيږى;چورلی;دستګاه;ذريعه;رغي;ساله;لکوموتيف;ماشين;متوسط;هر هغه اله چه له ډيرو پرزو څخه جوړه More…
3. 发动的
[fa1 dong4 de5] (祇笆) موتور;انجن;ځکه;ځکه چې;ددې کبله;له دې کبله;له دې لامله;ماشين;موټر;موټري;چورلاو;چرلاو;حرکتي;حرکت