Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
发丁 发作 发信 发光 发冷 发出 发动 发呆 发哀 发嘎 发回 发射 发展 发布 发情 发拨 发振 发放 发明 发枝 发泄 发泡 发源 发火 发炎 发爆 发牌 发牢 发现 发生 发疹 发病 发痒 发白 发眩 发票 发给 发育 发胀 发胖 发臭 发苦 发萤 发薪 发行 发表 发话 发轧 发送 发酒 发音 发黄
发生 发生于 发生器 发生影 发生暴 发生率 发生阵
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 发生
[fa1 sheng1] (祇ネ) افاده کول;پرپيښيدنه;پېښاو;پيدايښت;پيښه;پيښيدنه;تبارز;تيار;څرګندېده;روغ;رویداد;ښکارېدنه;سکاسه;شبح;ظاهرېده;ظهور;عارضه;کردار;نابوبره;واقع More…
[fa1 sheng1 yu2] (祇ネ) (ناوړه پېښه پېښېدل);رسېدل;واقع كېدل;ورپيښېدل
3. 发生器
[fa1 sheng1 qi4] (祇ネ竟) توليدوونكى;جنريټر;ډاينمو;ډينمو;زيږوونكى;جنراتور
4. 发生影响
[fa1 sheng1 ying3 xiang3] (祇ネ紇臫) تومنه;خميره;خميرول;سبونی;سپېسته;اخښنه;ښېلی
5. 发生暴动的
[fa1 sheng1 bao4 dong4 de5] (祇ネ忌笆) (له قانونى حكومته);اورګډی;باغي;بغاوت کوونکی;پايداره;سرغړاندی;سرغړانه;سرغړوونکی;سرغړوونی;سرکښ;سرکش;شر اچوونکی;غاړه غړوونكى;فتنه اچوونکی;فساد More…
6. 发生率
[fa1 sheng1 l?] (祇ネ瞯) تصادف;فريکانس
7. 发生阵痛
[fa1 sheng1 zhen4 tong4] (祇ネ皚礹) دردتيرول;دزيږښت درد;دلنګون درد;زاړه;زحمت;زحمت ايستل;زيار;زيارکښي;زيارنه;ستونزه;ستونزه ګالل;کوږل