Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
发丁 发作 发信 发光 发冷 发出 发动 发呆 发哀 发嘎 发回 发射 发展 发布 发情 发拨 发振 发放 发明 发枝 发泄 发泡 发源 发火 发炎 发爆 发牌 发牢 发现 发生 发疹 发病 发痒 发白 发眩 发票 发给 发育 发胀 发胖 发臭 发苦 发萤 发薪 发行 发表 发话 发轧 发送 发酒 发音 发黄
发臭 发臭味
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 发臭
[fa1 xia4] (祇) بوی;تږم;احساسول;بدبويي;بوى;بويول;بويېدل;پزی;تر سږ مو كېدل بوى;ترسږ موكول;تعفن;توږم;توښم;حس کول;حسول;څوڅل;څوسل;څوسوهل;څوسېدل;خړوسکه;خسابوی;خوسابوی کول;دشامې حس;زوږم;سا More…
[fa1 chou4 wei4] (祇) بدبوى;بدبويي;بوى كول;تږم;تعفن;توږم;توښم;خسابوی;خوړسکه;خوسا بوى;خوسا بوى كول;خوسابوی کول;ډډوزې;سخابوي;وږم;وږم كول;سوړبوی;ګنده ګي;خړوسکه;خسا