Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
发丁 发作 发信 发光 发冷 发出 发动 发呆 发哀 发嘎 发回 发射 发展 发布 发情 发拨 发振 发放 发明 发枝 发泄 发泡 发源 发火 发炎 发爆 发牌 发牢 发现 发生 发疹 发病 发痒 发白 发眩 发票 发给 发育 发胀 发胖 发臭 发苦 发萤 发薪 发行 发表 发话 发轧 发送 发酒 发音 发黄
发音 发音学 发音法 发音清 发音调 发音错
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 发音
[fa1 yin1] (祇) ( دتور واوكلمو );( لكه درسمي فيصلې صادرول );اداكول;اداکول;اعلامول;ايرادول;ايستل;تلفظ كول;څرګندول;صادرول;غږول;سپڼ;لل;تلفظ;پرېكنده پرېكړه كول;رسماًاعلانول;فيصله كول
[fa1 yin1 xue2] (祇厩) فونېتيک;اّواز پوهنه;ږغپوهنه;ږغيږ;فونټكس;فونېتيکي;فونيټکس;فونيم پوهنه
3. 发音法
[fa1 yin1 fa3] (祇猭) اسلوب;دښو الفاظو انتخابونه;دوينا په وخت كى دكلمو انتخاب;سبک;کارډول;هجا;وينا
4. 发音清晰的
[fa1 yin1 qing1 xi1 de5] (祇睲捶) ;واضح
5. 发音清楚的
[fa1 yin1 qing1 chu5 de5] (祇睲贰) بونډ;پرې
6. 发音调
[fa1 yin1 diao4] (祇秸) (په خبروكى);تلحين;داواز پورته والى اوښكته والى;لحن
7. 发音调
[fa1 yin1 diao4] (祇秸) په غاړه ويل;دسندروپه توګه ويل
8. 发音错误
[fa1 yin1 cuo4 wu4] (祇岿粇) غلط تلفظ