Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
叮当 叮铃
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[ding1 dang1 xiang3] (讽臫) ترنګول;ترنګېدل;ټنګول;ټنګېدل;جرنګول;چاک;چاوده يا چاك;چوله;څاک;درځ;درز;درزه;درنګلول;ژرنګول;ژرنګېدل;شرنګ;شرنګا;شرنګول;شرنګېدل;شرنګی;شق;كوچۍ;کړنګول;کړنګېدل;انګاف;ستو More…
[ding1 dang1 di4 xiang3] (讽臫) غرنګ;(لكه فلزدبل شى سره);سره وهل;شرنګ;شرنګا;شرنګهار;شرنګی;كړنګ;كړنګول;کړنګ;کړنګول;کړنګېدل;شرقهار;ګړنجول;شرنګول
3. 叮当声
[ding1 dang1 sheng1] (敬羘) ترنګ;ترنګا;ترنګهار;ترنګول;ترنګېدل;ترنګی;تړنګا;تړنګهار;ټنګ;ټنګا;ټنګهار;ټنګول;ټنګېدل;ټينګېدل;جرنګ;جرنګول;درنګ درونګ;درنګا;درنګلول;زنګ More…
4. 叮铃
[ding1 ling2] (筧) ( لكه دځنځير );( لكه دكينګړى;ترنګ;ترنګا;ترنګهار;ترنګول;ترنګېدل;ترنګی;تړنګا;تړنګهار;ټنګ;ټنګا;ټنګهار;ټنګول;ټنګېدل;جرنګ;جرنګول;درنګ درونګ;درنګا;درنګلول;زنګولى More…