Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
台地 台布 台座 台面 台风
2.
[tai2] () دې;ستا;ستاسو;ستاسې;ګړز;لحن;لهجه
3. 台地
[tai2 di4] (籓) سطح
4. 台布
[tai2 bu4] (籓ガ) مېزپوښ;کونډوه;اودي;بروټی;څپوټى;څکولی;د سترخوان;دستر خان;ړينګی;سرمېزي;کبی;کوندری;ميزپوښ;هر وټی
5. 台座
[tai2 zuo4] (畒) پيزاره;بوکلی;پايدان;پيډل;ستنه;ستون;مټه ◊ [tai2 zuo4] (籓畒) پيزاره;بوکلی;پايدان;پيډل;ستنه;ستون;مټه
6. 台面
[tai2 mian4] (籓) نيغه غونډۍ چې سريېاوار وي
7. 台风
[tai2 feng1] (籓) توفان;جاكړ;سيلۍ;طوفان