Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
吊卡 吊床 吊灯 吊绳 吊胃 吊著 吊车
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 吊卡
[diao4 ka3] (ぽ) پاس وړونکی;(يوه كوچنى كوټه چه دبرق په واسطه سړى يوى ځو پوړيزى ماڼىته پكښى خيژى او را كښته كيږى);اسانسور;جګوونکی;دالو تكى هغه اله چه دټيټيدو او جګيدو حالت كنټرولوى;دغلې More…
2. 吊床
[diao4 chuang2] (ぽ) ځوړند کټ;زانګو ډوله بستره چه په رسيون سره پي پر ديوالو يا و نو ځړويو ◊ [diao4 chuang2] () ځوړند کټ;زانګو ډوله بستره چه په رسيون سره پي پر ديوالو يا و نو More…
3. 吊灯
[diao4 deng1] (縊) چت ډېوه;چل چراغ;شمع دان;قنديل
4. 吊绳
[diao4 sheng2] (梅) مچلوغزه;فلاخن;(چې ژوبل يا مات لاس پكې نيول كيږي);(لكه دتوپك);(لكه مچنوغزه);اچول 
;ارتاوول;ارتل;ارتول;ارتېيل;اږېيل;اړتاوول;اشتراک کوونکي;الوزول;اوپړه;اوږه بند;اوشکې More…
5. 吊胃口
[diao4 wei4 kou3] (璆) ازارول;اّزارول;پخول;پسخول;تعذيبول;جوټول;ځکلول;ځلبلاندول;ځورول;ځېسل;زجرورکول;زړه ويلې كول;عذاب ور کول;غاوول;کړول
6. 吊著
[diao4 zhe5] (帝) ټال خوړل;ځړېدل;ځوړندېدل;زنګل;ړچېدل
7. 吊车
[diao4 che1] (ó) کغند;شاکلنګه;ځاڼی;جرثقيل;(پهلوان);ډينګ;زاڼه;زاڼی;زاڼیې;كرين;كومول;کلنګ;لګ لګ;زاڼى;منجنيق;قرقره