Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
吹军 吹动 吹口 吹奏 吹微 吹牛 吹笛
selected terms: 11

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[chui1 jun1 hao4] (瓁腹) بيګل;بوړى;بېګل;تروم;طرم;آرن;ترم;بګل;بغبغی;هارن
2. 吹动
[chui1 dong4] (笆) (لكه دميز پوښ څنډه چه كښته راځړيږى);بسته;بېره;پنجره;پنيز;څمولوونکی;ځوړنده ټوټه;ډار;رپېدل;سرپی;وهل;سرپېدل;سرپول;ځان څنډل;ځوړندېدل;تړپېدل;ځوړندول;رپول;خوځول;خوځېدل;کړپ;کړپېدل More…
3. 吹口哨
[chui1 kou3 shao4] () شون شون;تولکه;بين;شکېلى;بېله;(توله وهل);پښهار;په شپېلۍ اشاره;په شپېلۍ تال ږغېدل;چورلۍ;خوله او مرۍ;دبرغو اّواز;دبړاسى بخار;سږا;شپېرکى;شپېلكى;شپېلكى More…
4. 吹奏
[chui1 zou4] () غورغوشت;لوبونه;( جوارى );( قمار);بازۍ;بازي;تکه;تماشا;تمثيلول;تيارول;ټوپونه وهل;ټوكې كول;جوارى;جوړول;خوځيدل;خوځيدنه ټوكه;روغول;زړه وړل;ساز غږول;ساعت تيرى كول;ښودل;سېټ;شرط More…
5. 吹微风
[chui1 wei1 feng1] (稬) الوېښ;ايرې;باد;بلغار;پرخاش;جدال;جدل;جګاړ;جنګ;سهارنی باد;شتا;شخړه;شمال;شیرم;لچرتوب;لچري;مجادله;نسيم;وږم;وږمه;روح پرور;نرم
6. 吹牛的
[chui1 niu2 de5] () لافوک;باټو;لاپزن;بابړی;باټک;براوډې;خودنما;دوړن;ډرپل;غټباز;غورى كوونكى;غوريالی;لاپک;لاپو;لاپوک;لپړو;ساډو;ډينګ;ټټی;لقه;سوګړ;ټټاوڼ
7. 吹牛者
[chui1 niu2 zhe3] () ټګمار;چلى چل پاز;شارلتان;شکسته بند;غولوونكى
8. 吹笛
[chui1 di2] (裁) بورغو;لوکښ;باجه;بالکه;بلول;بڼاوول;بيم;بين مار;پايپ;پونګلی;پېشۍ;تارل;تيوب;ټوپ;ټيوب;جړاوول;چال More…
9. 吹笛
[chui1 di2] (裁) دجامودلمنواوغاړو په ليس;زننه;شپيلى وهنه;فيته اونور سينګا رونه;وموسيقي دنليزو الاتو غږونه;پياخله;تراټه
10. 吹笛的
[chui1 di2 de5] (裁) دجامودلمنواوغاړو په ليس;زننه;شپيلى وهنه;فيته اونور سينګا رونه;وموسيقي دنليزو الاتو غږونه;پياخله;تراټه
11. 吹笛者
[chui1 di2 zhe3] (裁) دروى وهل;سورنى وهل;شپيلى وهنه;سورناچي