Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
咳! 咳嗽
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ke2] (珁) ټوخی;ټخېدنه;اخ وټوخ;اړغشی;ټخېدل;ټوخا;ټوخل;ټوخله;ټوخلی;ټوخېدل;ټوخى;ډوغل;ډوغېدل;غاړه;نوږدل;نوږدنګ;اخ ټوخ;سرفه;ډوغ;ټغهار
2. 咳!
[hai1] (珁!) (پر);بدويل;په بدو محكومول;پېټل;تقبيح;رټل;غندل;لعنت پرې ويل;لعنت ويل;لعن
3. 咳嗽
[ke2 sou5] (珁孤) ټوخی;ټخېدنه;اخ وټوخ;اړغشی;ټخېدل;ټوخا;ټوخل;ټوخله;ټوخلی;ټوخېدل;ټوخى;ډوغل;ډوغېدل;غاړه;نوږدل;نوږدنګ;اخ ټوخ;سرفه;ډوغ;ټغهار