Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
嘎嘎
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ga2] (骨) کل;انغسه;پټخېدل;پرنډېدل;پرڼېدل;تاپ;تريږه;د اوړو ځواله;دكوټلو غوښو كلچه;دكېك په تو ګه جوړېدل اوجوړول;روغانۍ;كېك;ککوړی;کلکول;کولچه;کېک;له يو ډول خميرڅخه پا خه شوى خواړه
2. 嘎嘎
[ga2 ga2] (骨骨) تېرايستونكى;تيرايستونكى;ټګ;چالا ك;چالباز;ځان ښكارونى;ددرواغوډاكټر;درغل;دهيلۍ كغول;دهيلى ږغ;شارلتان;غولوونكى;هغه سړى چه ځان په درواغوډاكټرښي;ټوټکه چي;قاقا;قر ◊ [ga2 More…
3. 嘎嘎声
[ga1 ga1 sheng1] (骨骨羘) کرکرانی;چرلنډی;غرغرانک;جړنګاوو;ګړنجاوو;ارتعاش;اهتزاز;تراک;تړ نګول;ټك ټك More…