Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
回击 回到 回响 回声 回复 回头 回归 回执 回擊 回旋 回条 回来 回笼 回答 回绝 回转
回旋
2. 回旋
[hui2 xuan2] (癹臂) دبيړۍ ياا لوتكى كږېدنه دخپل مسير څخه هغه لورته هغه اندازه زياتي پيسي يا وخت او نور چې ښايى ضرورت ورته پيداشى