Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
固件 固体 固化 固定 固执 固着
2. 固体
[gu4 ti3] (㏕砰) ( لكه زر);(لكه پوره دوه ساعته);استوار;اګاه;اوتروالی;اورښتۍ;ايله More…
3. 固化
[gu4 hua4] (㏕て) ( لكه دشدو);پرنډول;كلكول;کانکرېټول;کلکول;کلکېدل;کنګلېدل;يخی کېدل;کنګلول;ټل;كلكېدل اوټينګېدل;منسجم كېدل;يوكول;يوكېدل;يولاس كول
4. 固定术
[gu4 ding4 shu4] (㏕﹚砃) تعيين
5. 固定的
[gu4 ding4 de5] (㏕﹚) بېحرکته;پريوه حال;ځاى په ځاى;ځايې;خرڅوونكى;دپ;ساکن;غـلاى;غير متحرک;قرطاسيه;نه ښوريدونكى;نه بليدونكى
6. 固执
[gu4 zhi2] (㏕磅) انديښنه;جنون;ځور;ربړ;سودا;كړاو;وسواس;وسوسه
7. 固执地
[gu4 zhi2 de5] (㏕磅) په ځېل;په سرټمبه ګۍ;عنودانه
8. 固着
[gu4 zhuo2] (㏕帝) تعيين