Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
在… 在上 在下 在世 在什 在何 在其 在前 在北 在后 在在 在地 在外 在室 在心 在押 在教 在旁 在暗 在未 在楼 在此 在脚 在行 在车 在远 在附 在马 在高
( ... い) ترمنځ;ترمينځ;خاورو ته سپارل;خښول;دفن کول;ښخول;دفن
3. 在 ... 之旁
( ... ぇ) (په تيره بيا دناروغ);بر سيره پر;بې له;څنګ ته;څېرمه;دبستر څنګ;سر بڼره;نژدې;څنګ
4. 在 ... 以前
( ... 玡) پخوا;توان;دمخه;ړومبى;سېرځی;قبل;قبلي;ماقبل;مخكى
5. 在 ... 以外
( ... ) (په درجه كې لوړ);(لكه له طاقت څخه);اخوا;ايرې;برسېره;بېرګال;بېرو تلى;پرته;پلاڼه;په ها وا كې;پورې;پورې خوا;تېرمهال;چمړۍ;ځګلانه;ځلون;خيګ;را More…
6. 在 ... 前
( ... 玡) خته تلل;مخكى وړاندې بېول تر مخ كول;وړاندې تلل مخكى كېدل
7. 在 ... 后边
[/载 /垕 /鞭] ( ... 娩) پرڅټ;تر شا;ترشا;څټ ته;ځنډيدلى;خلفي;شاتني;شاته;نا وخته;ورسته;ورستو;وروسته;دوروستو;روستېبل;شاتنى;عقبي
8. 在 ... 后面
[/载 /垕 /面] ( ... ) پرڅټ;تر شا;ترشا;څټ ته;ځنډيدلى;خلفي;شاتني;شاته;نا وخته;ورسته;ورستو;وروسته;دوروستو;روستېبل;شاتنى;عقبي
9. 在 ... 周围
( ... 秅瞅) اخوا دې خوا;په سيمه كې;تقريبأ;تقريباّ;چاپېر;چار چاپېرى;چارپېر;چارچاپېره;چپچاپېره;څه نا څه;څه نه څه;خوا و شا;دورې;دوري;شاوخوا;قريباً;نژدې;ګرداورد;ګرده More…
10. 在 ... 外
( ... ) اورچينې;ايستلى;باندې;بهر;بيرون;خارج;د باندې;دباندى;ليرى;موقوف;وتلى;ورچنې;ورچينى;نه;ډيلول;سوخته
11. 在 ... 外面
( ... ) اورچينې;ايستلى;باندې;بهر;بيرون;خارج;د باندې;دباندى;ليرى;موقوف;وتلى;ورچنې;ورچينى;نه;ډيلول;سوخته
12. 在 ... 对面
( ... 癸) ( ضد );اړپېچن;بل;بلرغو;پرخلاف;پرضد;خلاف;ضد;عکس;غيره;متضاد;مخالف;مخامخ;مقابل;مقابل چپ;يو د بل مخې ته;متقابل;محاذي;ضدي;مغاير;متخالف;منعکس;اپوټه;چپ
13. 在 ... 形成车辙
( ... Θó箩) په مينده;تودوخه;دنرهوسى مستيدنه;راتلنه;غويمه;غويمه كيدل;غويمه كيدنه;کډه;مستي;مستيدل;چور;کيل;کرک;ګوره;ډوله
14. 在 ... 成珠
( ... Θ痌) در;دُر;ګوهر;مرغلره;مرواري;مرواريد;مرۍ;ملغلره;ملغلرې;مهره;دلول
15. 在 ... 旁边
( ... 娩) په څنګ;قريباً;لاس;پوري ووري;جخت
16. 在 ... 那一边
( ... ê娩) اورچينې;ايستلى;باندې;بهر;بيرون;خارج;د باندې;دباندى;ليرى;موقوف;وتلى;ورچنې;ورچينى;نه;ډيلول;سوخته
17. 在…以前
[zai4 yi3 qian2] (玡) (نزد);اګاهو;پخوا;په سر كى;په مخه;تر مخ;ته يا باندې يا سره;توژنه;دمخه;ړومبى;سېرځی;قبل;قبلي;لرغون;ماقبل;مخكې More…
18. 在上边
[zai4 shang4 bian5] (娩) باندې;برسېره;پاس;پر;پر له باندې;پرسر;پرسربرسيره;پرې;پورته;دپاسه;دسر دپاسه;سربيره;دافع طياره
19. 在下边
[zai4 xia4 bian5] (娩) اوپه;تر لاس لاندې كول;ترلاندې;ټيټ;داسم ذات موختاړى چې دلاندې;دلاندې;ښكتنى;ښكته;ښكته خواته;كښى معنا وركوي;كم;كوز;كوزلورى;كوزنى;لاس لاندې;لاندنى;لاندنی;لاندې;لاندې More…
20. 在下面
[zai4 xia4 mian5] () اوپه;تر لاس لاندې كول;ترلاندې;ټيټ;داسم ذات موختاړى چې دلاندې;دلاندې;ښكتنى;ښكته;ښكته خواته;كښى معنا وركوي;كم;كوز;كوزلورى;كوزنى;لاس لاندې;لاندنى;لاندنی;لاندې;لاندې More…