Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
垂下 垂幕 垂暮 垂柳 垂直
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[chui2] () اټکلي;اټکليز;تخميني;تقريبي;چوټانداز;آئنده;راتلونکی;لنډېده
2. 垂下
[chui2 xia4] () په دار ځړول;په سلۍ کول;ځوړندول;غرغره کول;څوړېدل
3. 垂幕
[chui2 mu4] (辊) (مجازاه);اڅۍ;اسمان;برځوړی;بنېره;پېژوۍ;تربچه;ترپچه;تلپچه;ججکی;چترۍ;چجه;ډاره;سا يوان;سما;فلک;سايه وان;سيوران;سايه;ستار
4. 垂暮
[chui2 mu2] (记) بېګا;ترغونی;ترمل;تره غونى;توره شپه;تېر ما ښام;تياره;څنډون;ګنګوماښام;ګونګو ماښام;ما ښام;ماښام;شفق;لړه;مازديګر;عصر
5. 垂柳
[chui2 liu3] (琱) مجنون بېد;غاښ وله;بڼی;(مجنون بيد);جړانګو;جړانګی;خړانګو;سره وله;مجنون بېده;مجنون بيد
6. 垂直
[chui2 zhi2] () ( شاقول );برابظ;برملاتوب;پوره سم سمدستي;دستي;ښمڅ;شاول;شاول كول;علمي;قومي;نيغ;هوار;سمۍ;عموداً;عمودي;پيول ◊ [chui2 zhi2] () ( شاقول );برابظ;برملاتوب;پوره سم More…
7. 垂直的位置
[chui2 zhi2 de5 wei4 zhi4] (竚)  لك;اسمان چوک;تيك;عمودي;عمودي کرښه;نېغه ليکه;نيغ
8. 垂直落下
[chui2 zhi2 luo4 xia4] (辅) ( شاقول );دشاول غونډارى;سيخ ځړول;شاول;شاول كول;نيغ ځړول;ټيټېدل;لوېدل