Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
富于 富人 富幽 富情 富於 富有 富机 富矿 富裕 富豪 富足 富饶
富于幻 富于心 富于想 富于机 富于格 富于香
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[fu4 yu2 huan4 xiang3 de5] (碔ほ稱) بړاسى;بړاسيز;پوچ;خيالى;دلړو;لړه ناك;له بړاسه ډك
[fu4 yu2 xin1 ji4 de5] (碔み璸) پلان جوړونكى;چلى;نقشه جوړونكى;ټګي;دسيسه جوړونه
3. 富于想像
[fu4 yu2 xiang3 xiang4] (碔稱钩) تخيلى;تخيلي;تصورى;مخيله;وهمي
4. 富于机智的
[fu4 yu2 ji1 zhi4 de5] (碔审醇) بادپښی;ټکلاسی;ټوكمار;جلت;چاخ;چالاک;چسپانده;څالاک;حصولول;ځيرك;روحاني;روحي;ستانه;ظريف;غوراډاپي;لوی;ماهر;هوښيار;حاضرجواب;نکته سنج;نمکين
5. 富于格言的
[fu4 yu2 ge2 yan2 de5] (碔ē) په شدو مدږغيدونكى;په قافي ږغيدونكى;خوله ور;نصحيت كوونكى ژبور
6. 富于香料
[fu4 yu2 xiang1 liao4] (碔) توند;قارون