Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
局外 局部 局限
局部性 局部的
[ju2 bu4 de5 chou1 jin1] (Ы场┾惮) په موضوع پورې مربوط;په ورځنيو جرياناتو پورې تړلى;ځايي;سيمه ييز;موضعي;مضموني;مقامي