Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
局外 局部 局限
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[ju1 wai4 de5] (Ы) توڼه;باندېنی;بهرنى;بهرنى شكل;خارجه;خارجى;خارجي;دباندينى;ظاهرى بڼه;غير;ور چينى;بېروني;حليه;څېره;بهرنی;قواره;ظاهري;بشره;سنټه;پرېکړه;دباندينی;کړه وړه
[ju2 bu4 xing4 de5] (Ы场┦) ځاى محلى
3. 局部的抽筋
[ju2 bu4 de5 chou1 jin1] (Ы场┾惮) په موضوع پورې مربوط;په ورځنيو جرياناتو پورې تړلى;ځايي;سيمه ييز;موضعي;مضموني;مقامي
4. 局限于
[ju2 xian4 yu2] (Ы) تحديد;محدودوالی;محدوديت;حصر;جل;بنديز;پابندي;تضييق;تنګي
5. 局限性
[ju2 xian4 xing4] (Ы┦) تحديد;محدودوالی;محدوديت;حصر;جل;بنديز;پابندي;تضييق;تنګي