Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
广传 广博 广域 广大 广州 广播 广泛 广识 广阔
selected terms: 13

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 广传
[guang3 chuan2] (約肚) اشاعت;انتشار;ترويج;تعميم;تکثير;خپرونه;زننه;زياتونه;نشر;تناسل;وسعت
2. 广传
[guang3 chuan2] (約肚) تبليغول;ترويجول;تعميمول;خپرول;خپرېدل;زياتول;زيږول;وسعت;ويړېدل
3. 广博
[guang3 bo2] (約痴) پسور;بر;همه ګيري;عرض والی;عريضي;فراخي;اراتوالى;ارتوالى;ارتون;اوږده ساره;پراخوالى;پلنتوب;پلنوالى;پلنوالی;سپور;سور;عرض;ګلنار;وسعت;پلن والی;ارتوالي;سره ورتوب
4. 广域网
[guang3 yu4 wang3] (約办呼) ايڼ;بته;بډوکی;بلمنګتيا;بې ځواکه;بې سېکه;بې طاقته;بې قوته;بې متره;پېزه;پيکه;تت;ترنځى;جاډنګ;څله;ډنګر;راهزني;رنځور غاړى;رنګ الوتی;رنګ بايلل;ړانجا;زبون;زرندۍ;زېړ پېړ;زېړ More…
5. 广域网路
[guang3 yu4 wang3 lu4] (約办呼隔) ايڼ;بته;بډوکی;بلمنګتيا;بې ځواکه;بې سېکه;بې طاقته;بې قوته;بې متره;پېزه;پيکه;تت;ترنځى;جاډنګ;څله;ډنګر;راهزني;رنځور غاړى;رنګ الوتی;رنګ بايلل;ړانجا;زبون;زرندۍ;زېړ More…
6. 广大无边
[guang3 da4 wu2 bian1] (約礚娩) استمراري;بې پايه;بې حده;بې سره او بي پايه;بى پايانه;بى پايه;پاتندوی;تل تر تله;تلپاتې;تلپايند;تليز;جاوېدان;جاويد;جاويداني;ناپاياوه;ناپايه;نه ختمېدونکی;نه ختم More…
7. 广大无边地
[guang3 da4 wu2 bian1 de5] (約礚娩) بې اندازه;غير محدوديه بي حده اندازه
8. 广州
[guang3 zhou1] (約) کېنتن;نا حيه;يو كنج;يوه منطقه يا ځاى
9. 广播网
[guang3 bo1 wang3] (約冀呼) ( لكه دتليفون;بريښنا او داسې نور );جال;شبكه;سستم;منظومه;مجموعه;شبکه
10. 广泛
[guang3 fan4] (約獂) بېخرتې;په پراختيا;ځښت;خورا;ډېر;زيات;زياد;له نخښې;لوى واټن;ليرې;مقصد رښتيا نه خطاء
11. 广泛流传的
[guang3 fan4 liu2 chuan2 de5] (約獂瑈肚) تيت;خپور;غوړېدلى;متداول;واز;ويړ;مروج;رواجي;باب
12. 广识的
[guang3 zhi4 de5] (約醚) بلها;بولک;پرېمانه;پېخر;ډېر;زيات;سوا;کثير;مالامال
13. 广阔的
[guang3 kuo4 de5] (約溜) ارته ځمکه;اواره ځمکه