Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
张嘴 张应 张开 张贴 张驰
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 张嘴
[zhang1 zui3] (眎糒) ( لكه دتعجب په وخت كې );ارږمۍ كښل;ارږمی کښل;خوله وازه پاته كېدل;چينګول
2. 张应
[zhang1 ying1] (眎莱) پراخېدونکی;ټينګ;دكشېدو وړ دكشېدو;ډېر كش شوى;شخ;كشېدونكى
3. 张开
[zhang1 kai1] (眎秨) ادامه ورکول;ارتجاعيت;الستيکي;الستيکيت;الغچول;اوږدول;اوږدېدل;پراخېدونکی;پلنتوب;پېشېدل;ترېيل;تمديدول;تنکى;جعل More…
4. 张贴
[zhang1 tie1] (眎禟) ارتل;اږېيل;استوګن کول;اعلانول;آهنګري;اوچتول;اوشکې کول;اويزاندول;بږول;بڼه ورکول;بوڅول;بې تقصيره;بېرته کول;پاڅول;پرانيستل;پشتيبان;پورته کول;تاب More…
5. 张驰
[zhang1 chi2] (眎梗) استراحت;پرېښودنه;تفرېح;دمه;دمه نيونه;دېتانت;ډيټانټ;سات تېري;ستړ يانيونه;سياله;سيله;غمغلطي;غورغوشت;لټکه;ماشه;هوساى;هوساينه;هوسايي;سهل انګاري