Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
形变 形容 形式 形影 形态 形成 形而
2. 形容
[xing2 rong2] (甧) بيانول;تشريح كول;روښانول;ښودل;شرحه کول;غټ غټ ټكى څرګندول;تشريحول;تصويرول;تعريفول;ترسيمول;تعبيرول;مجسمول;توصيف;منعکسول;ليکل
3. 形容词
[xing2 rong2 ci2] (甧迭) ګريزي;قندسازي;ستاينوم;صفت;ښی;ځمکنی;جوتي;خوراکي;څلوربرغه;څپلاک;غږيز;فوځداري;څانګيز;بارکښ;بېلوروسي;څمغېلي څمغېلي;ټانکدار;فولادي;لعابي;فاميلي;څپاڼی;څلوربولى;قندي;شفاخانه More…
4. 形容词的
[xing2 rong2 ci2 de5] (甧迭) ګريزي;قندسازي;ستاينوم;صفت;ښی;ځمکنی;جوتي;خوراکي;څلوربرغه;څپلاک;غږيز;فوځداري;څانګيز;بارکښ;بېلوروسي;څمغېلي More…
5. 形容辞
[xing2 rong2 ci2] (甧勉) ګريزي;قندسازي;ستاينوم;صفت;ښی;ځمکنی;جوتي;خوراکي;څلوربرغه;څپلاک;غږيز;فوځداري;څانګيز;بارکښ;بېلوروسي;څمغېلي څمغېلي;ټانکدار;فولادي;لعابي;فاميلي;څپاڼی;څلوربولى;قندي;شفاخانه More…
6. 形式上
[xing2 shi4 shang5] (Α) ادارى;تشريفاتي;ټاكلى;جوت;څرګند;رسمى;رسمي;سمدودی;صوري;ظاهرى;قانونى;قطعي;موکد;وضعي;برسېرن;ظاهري
7. 形式上
[xing2 shi4 shang5] (Α) تروتازه;روغ جوړ;روغ رمټ;روغ رمی;سمدم;شکلاً
8. 形式主义
[xing2 shi4 zhu3 yi4] (Α竡) (په دين كى);ظاهر پرستى;عنعنه پرستى;وچه اصول پر ستى
9. 形影不离
[xing2 ying3 bu4 li2] (紇ぃ瞒) لايتجزا;لکه نوک او اورۍ;ملزوم;نه جداکېدونکی
10. 形影相吊的
[xing2 ying3 xiang1 diao4 de5] (紇) اوږه په اوږه;په ګډه;په ګڼه;په يوه وخت;ټولګه;ځبله;څبله;سره يوځاى;مليا;يو تر بله;يو ځاى;يو دبل سره;يوځای;بهم;مشترکاً;سره;;د يوه More…
11. 形态学
[xing2 tai4 xue2] (篈厩) صرف;مورفولوجې
12. 形成外皮
[xing2 cheng2 wai4 pi2] (Θブ) استرور كول;پوښ ور كول;قشرور كول;مخ وركول
13. 形成河道
[xing2 cheng2 he2 dao4] (Θ猠笵) پياسه;اراخ;بغۍ;بيم;پتړ;پنګی;تر لاره تېرول;توتکه;تولۍ;جرۍ;جويه;چېنل;دراډيويى ارتباط مخصوصې ځپې;دروی;ژغنډه;سېټۍ;شپېلکه;فلوټ;کاټیاله;کانال;لاره پكښې More…
14. 形成的
[xing2 cheng2 de5] (Θ) ايجاد;تشکل;تشکيل;تعليم و تربيه;تکييف;تکوين;تراش;پيدا;جوړېده
15. 形成网
[xing2 cheng2 wang3] (Θ呼) ګورت;اوزی;بازو;پدره دشوپرك يا ښاپيرك او هيليو د پښو پردى چې دګوتو تر منځه واقع وى;پده;په بنګه اويښتانو لړۍ;په نكاح كول;په نكاح كيدل;په نكاح ول په نكاح كيدل نكاح More…
16. 形而上学
[xing2 er2 shang4 xue2] (τ厩) مېتافزيک;دماوراء الطبيعه;ما فوق الطبيعه;مافوق الطبيعي;ماوراء الطبيعي;ميتافزيك;ميتافزيک