Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
微乎 微光 微分 微处 微小 微弱 微明 微积 微软 微酸
2. 微光
[wei1 guang1] (稬) ابرك;برېښ کول;برېښېدل;بړقول;پړکېدل;پڼکېدل;تنه رڼا;جلاورکول;څرکېدل;ځلېدل;ربڼه;رڼا كېدل;زلکېدل;سپكه رڼا;لږ رڼا
3. 微分
[wei1 fen1] (稬だ) (رياضى);تشخيصوونكى;تفاضلى;توپير دموټر هغه ګير چه ګړ نديتوب ته تغيير وركوې;مشتق
4. 微处理器
[wei1 chu3 li2 qi4] (稬矪瞶竟) ووړبهیرګر
5. 微小画
[wei1 xiao3 hua4] (稬礶) مينياتور;ميناتور;ميناټور;نقاشي;نيونه;هغه نقاشي چې واړه واړه انځور ونه ولري;وړوكى;ووړ;ووړ انځور;خرمندی
6. 微弱
[wei1 ruo4] (稬畓) (داعصابو;اخلاق ور كمزورى كول;بګۍ;بې سده كول;بى حاله كول;پرکاله;ترنځول;جرات);زهيرول;سستول;غړن;غړندول;قوت;كمزورى كول;کړاغندول;کمزورول;کمزوري کول;له عقله ايستل;مستول
7. 微明
[wei1 ming2] (稬) ګنګوماښام;بډال;بډل;تته رڼا;تره غونی;څنډون;خوپڼه;خومښ;رانجن;رڼغونی;رڼوزی;سپيدى;غبار;ګونګو ماښام;لږه رڼا;ملااذان;بسېره;شومه ◊ [wei1 ming2] (稬) More…
8. 微积分学
[wei1 ji1 fen1 xue2] (稬吨だ厩) دحساب يوه هكله څانګه
9. 微软
[wei2 ruan3] (稬硁) , manufacturer of computer technology for personal and business computing offering a vast range of software
10. 微酸
[wei1 suan1] (稬荒) ميخوش