Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
念咒 念念 念珠 念鱼
2. 念咒
[nian4 zhou4] (├〨) كركه;لعنت;لعنت وينه;نفرين
3. 念念不忘
[nian4 nian4 bu4 wang4] (├├ぃа) له زړه څخه نه وتونكى;له ياده;ناهېرېدونکی;نه هېرېدونکی;نه هيريدونكى;ناقابل فراموش;نه
4. 念珠祈祷
[nian4 zhu1 qi2 dao3] (├痌毛) (تسبيح);تسبه;تسبيح;تسپې
5. 念鱼
[nian2 yu2] (├辰) يو ډول غټ سرى كب