Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
思念 思想 思索 思考 思路
selected terms: 11

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[si1] () اښ;اند;آيډيا;پاملرنه;پند;په غور كتنه;تامل;تصور;توصيه;جاج;جزئى;چرت;خطبه;دThink دوهم اودريم حالت;دورنما;ډوی;ری;زعم;سګال;سنجش;سوچ;عقيده;فكر;فکر;ګمان;ګومان;کنګس;لږ;لر More…
2. 思念
[si1 nian4] (├) بېګم;ميس;مس;آغلې;بي بي;پاتې كېدنه;پاتې کېدل;پر زړه را اورېدل;پېغله;پيغله;تخم شنل;تلوسه لرل;ځان ځنې ګوښه كول;خطا;خطا كول;خطا كېدل;خطا كېدنه;خطا کول;دلاسه وركول;دناميړوښې ښځې More…
3. 思想
[si1 xiang3] (稱) نظرياتي;ايديالوژيكي;عقيدوي
4. 思想主义
[si1 xiang3 zhu3 yi4] (稱竡) ( مصوصا ُ دمفكورو دمنشاُ څرګندونه );اند پوهه;اندپوهنه;ايديالوژى;ايديولوژي;ايډيالوجي;دتفكرطريقه;دمفكورو علم;ذهنيت;اندود;ايديالوژي;نظريه
5. 思想体系
[si1 xiang3 ti3 xi4] (稱砰╰) ( مصوصا ُ دمفكورو دمنشاُ څرګندونه );اند پوهه;اندپوهنه;ايديالوژى;ايديولوژي;ايډيالوجي;دتفكرطريقه;دمفكورو علم;ذهنيت;اندود;ايديالوژي;نظريه
6. 思想家
[si1 xiang3 jia1] (稱產) انګېريال;سوچ کوونکی;فكر كوونكى;فکر کوونکی;متفکر;مفكر;مفکر;حکيم;فيلسوف
7. 思想意识
[si1 xiang3 yi4 shi4] (稱種醚) ( مصوصا ُ دمفكورو دمنشاُ څرګندونه );اند پوهه;اندپوهنه;ايديالوژى;ايديولوژي;ايډيالوجي;دتفكرطريقه;دمفكورو علم;ذهنيت;اندود;ايديالوژي;نظريه
8. 思想斗争
[si1 xiang3 dou4 zheng1] (稱矮) مبارزه
9. 思索
[si1 suo3] () اندېښل;انعکاس ورکول;جاجل;جوکل;خوشندوهل;خيال کول;خيال يې ساتل;ری وهل;سنجول;سوچ كول;سوچ کول;شخوندوهل;غور کول;غوركول;فكر كول;تامل;فكركول
10. 思考
[si1 kao3] (σ) اښ;اندېښل;انعکاس ورکول;آيډيا;تصور كول;تصورول;تکيه کېدل;جاجل;خطبه;خيال كول;دليل ويل;ډوی;ری وهل;زړه ته لوېدل;سوچ کول;عقيده لرل;غور کول;فكر كول;فکرکول;ګروهېدل;ګومان کول;نظريه More…
11. 思路
[si1 lu4] (隔) اښ;بړوس توب;پرتال;پريڼ;پکر;تامل;تشکيل;تعقلي;تفکر;چرت;چورت;سګال;سوچ;سورکوکو;سېن;عقلي;غور;غورکونه;فکر;فکر کونه;لښکرځاى;مباحثه;مفکر;متفکر