Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
悲伤 悲剧 悲叹 悲哀 悲痛 悲观
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 悲伤
[bei1 shang1] (磀端) (ګدام);(لكه دخاوړو او خځلو);(لكه ديو جسم له لوېدونه چه پيداشى);اچول 
;ارتاوول;ارتېيل;انبار ډېران;ايښول;بارچپه كول يا اړول;بارک;پرځول;پرزول;پړتاوول;په پرديو بازاروكى مال وړ More…
2. 悲伤
[bei1 shang1] (磀端) پرځېدلی;دل سرده;دلسرد;ذبح;رسم کښونکی;ښکته;غمجن;لوېدلى پرېوتلى;مړاوى;هړاند;سينه داغی;بې زړه;آشفته;آشفته حال;اوتر;سرګردان;غړند
3. 悲剧事件
[bei1 ju4 shi4 jian4] (磀粿ㄆン) آپت;آفت;بخوله;بدبختي;بدقسمتي;بدنصيبي;بده ورځ;برغاست;بښکوله;تراجيدي;تراژيدى;تراژيدي;ټراجيډي;زغوپر;غميزه;فاجعه;فلاکت;ګر;ماتمیزه;ويرجنه ډرامه وير جنه پيښه;ويرجنه More…
4. 悲叹
[bei1 tan4] (磀价) (پر);برغو شلول;تڼۍ شلول;ځان په ډاګ;ډاګ وهل;خاورې پر سر بادول;د غنيمت مال;ساندې ويل;سر تندی وهل;سر;خاورې بادول;سورې وهل;غلبلې کول;کريږې وهل;کوربلې کول;وير كول;ويرجن More…
5. 悲哀
[bei1 ai1] (磀玸) کوکۍ;ارمان;آزردکي;ازل More…
6. 悲哀地
[bei1 ai1 de5] (磀玸) په اغيزه  ناك توګه;په موثر ډول
7. 悲痛的
[bei1 tong4 de5] (磀礹) اسفناکه;افسوسناک;زار;کرسان
8. 悲观主义
[bei1 guan1 zhu3 yi4] (磀芠竡) بدبينى;بدبيني;پد ايسيد نه;پسيميزم;نااميدي;هغه نظريه چه ژونداودنياته يه كركه اوبده ستركه ګورى;بداېسېدنه;ژونداودنيا ته په كركه او بده سترګه كتنه;نهيلي